1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 18. Ceza Dairesi
  4. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU – SUÇUN TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALMASI – SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE 6008 SAYILI KANUN’UN YÜRÜRLÜKTE OLMAMASI

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU – SUÇUN TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALMASI – SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE 6008 SAYILI KANUN’UN YÜRÜRLÜKTE OLMAMASI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Suç tarihi itibariyle, 6008 sayılı Kanun’un 6. maddesi ile TCK’nın 79/1 maddesine eklenen cümle yürürlükte bulunmadığından sanıkların, yasal olmayan yollardan ülkeye giriş yapan ve buradan başka ülkelere gitmek isteyen göçmenleri yurt dışına çıkarma amacıyla Türkiye’de bir süre barındırma ve yurt dışına çıkışlarını sağlamak amacıyla İstanbul’dan İzmir’e getirmeleri şeklinde gerçekleşen olayda, suçun teşebbüs aşamasında kaldığı ve tayin olunan temel cezadan TCK’nın 35/2 maddesi uyarınca indirim yapılması gerektiği gözetilmeden, tamamlanmış suçtan hüküm kurulmak suretiyle fazla ceza tayini bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
18. Ceza Dairesi
E: 2015/10 K: 2015/91 K.T.: 02.04.2015
DAVA : Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ile suç tarihine göre ve sanık Murat Ç. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan kurulan hüküm yönünden temyiz isteğinin vekalet ücretine hasredildiği belirlenerek dosya görüşüldü:
KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göreyapılan incelemede;
A- ) 1- ) Sanıklar Metin Ç. ve İsmail K.’a yükletilen suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme ile sanıklar Ahmet D., Engin S. ve Yunus Ç.’ye yükletilen suç işlemek amacıylakurulan örgüte üye olma eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemlerin sanıklar tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu,
Cezaların kanuni bağlamda uygulandığı,
2- )Sanık Murat Ç. hakkında yargılandığı aynı davada göçmen kaçakçılığı suçundan beraat, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olması karşısında, ayrıca vekalet ücreti verilmemesinin de usul ve Kanuna uygun olduğu,
Anlaşıldığından,sanıklar Metin Ç., Ahmet D. ve Engin S. ile sanıklar İsmail K., Yunus Ç. ve Murat Ç. müdafilerinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,
B- ) Sanıklar hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan kurulan hükümlere yönelik temyize gelince; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Suç tarihi itibariyle, 6008 sayılı Kanunun 6. maddesi ile TCK’nın 79/1. maddesine eklenen cümle yürürlükte bulunmadığından sanıkların, yasal olmayan yollardan ülkeye giriş yapan ve buradan başka ülkelere gitmek isteyen göçmenleri Yurt dışına çıkarma amacıyla Türkiye’de bir süre barındırma ve yurt dışına çıkışlarını sağlamak amacıyla İstanbul’dan İzmir’e getirmeleri şeklinde gerçekleşen olayda, suçun teşebbüs aşamasında kaldığı ve tayin olunan temel cezadan TCK’nın 35/2. maddesi uyarınca indirim yapılması gerektiği gözetilmeden, tamamlanmış suçtan hüküm kurulmak suretiyle fazla ceza tayini,
SONUÇ : Kanuna aykırı, sanıklar Metin Ç., Ahmet D., Engin S. ile sanıklar İsmail K. ve Yunus Ç. müdafilerinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 02.04.2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları