1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 18. Ceza Dairesi
  4. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI – SUÇA YARDIM ETME – SAVUNMANIN İSTİNABE YOLUYLA  ALINMASI, ZİNCİRLEME SUÇ

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI – SUÇA YARDIM ETME – SAVUNMANIN İSTİNABE YOLUYLA  ALINMASI, ZİNCİRLEME SUÇ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: İddianamedeki sevk maddeleri arasında, suça yardım etme hali olarak cezada indirim öngören madde belirtilmiş olmasına rağmen, ek savunma hakkı tanınmayan sanığın, doğrudan fail sıfatıyla mahkumiyetine karar verilmesi, ayrıca istinabe yoluyla savunması alınmadan önce, sanığa, ifadesini esas mahkemesinde vermek isteyip istemediğinin sorulmaması hukuka aykırıdır.
T.C.
Yargıtay
18. Ceza Dairesi
E: 2015/54 K: 2015/28 K.T.: 31.03.2015
Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
KARAR: Temiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-) İddianamedeki sevk maddeleri arasında, suça yardım etme hali olarak cezada indirim öngören TCK’nın 39. maddesi belirtilmiş olmasına rağmen, CMK’nın 226. maddesine göre ek savunma hakkı tanınmayan sanığın, doğrudan fail sıfatıyla mahkumiyetine karar verilmesi,
2-) İstinabe yoluyla savunması alınmadan önce, sanığa, CMK’nın 196/2. maddesi gereğince ifadesini esas mahkemesinde vermek isteyip istemediğinin sorulmaması,
3-) Göçmen kaçakçılığı suçunda korunan hukuki yarar uluslararası toplum düzeni olup, menfaat karşılığı ülkeye sokulan, ülkede kalmasına veya yurt dışına çıkmasına imkan sağlanan kişilerin suçun yasal mağduru durumunda bulunmayıp suçun konusunu oluşturdukları gözetilmeden, sanık hakkında birden fazla göçmenin yurt dışına çıkışı hususunda anlaşma sağladığı gerekçesiyle, 5237 sayılı TCK’nın 43/2. maddesi delaletiyle aynı Kanun maddesinin 1. fıkrası uygulanarak fazla ceza tayini,
4-) TCK’nın 53/1-(c) bendinde yer alan hak yoksunluğunun süresi ve kapsamı açısından anılan kanun maddesinin 3. fıkrası hükmünün gözetilmemesi,
SONUÇ: Kanuna aykırı ve sanık A.K.’nın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle, hükmün BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 31.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları