1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 9. Hukuk Dairesi
  4. GEREKÇELİ KARARIN FİZİKİ DOSYADA VE UYAP ORTAMINDA FARKLI OLMASI – ELEKTRONİK ORTAMDAKİ UYAP KAYITLARININ ASIL OLDUĞU

GEREKÇELİ KARARIN FİZİKİ DOSYADA VE UYAP ORTAMINDA FARKLI OLMASI – ELEKTRONİK ORTAMDAKİ UYAP KAYITLARININ ASIL OLDUĞU

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: HMK’nın 445. maddesi ile HMK’nın uygulanmasına ilişkin yönetmeliğe göre elektronik ortamda saklanan UYAP kayıtları asıldır. Mahkemece fiziki dosyada ıslak imzalı gerekçeli kararın hüküm fıkrasındakinin aksine UYAP ortamındaki gerekçeli kararın hüküm fıkrası bu dosyaya ait olmayıp, boşluklar içeren işçilik alacaklarına ilişkin şablon halindeki hüküm fıkrasının oluşturulup, elektronik ortamda imzalanması HMK’nın 445. maddesi ile HMK’nın uygulanmasına ilişkin yönetmeliğe aykırı ve belgelendirmeyi bozucu nitelikte olup, bu şekilde oluşturulan kararın bozulması gerekmiştir.
T.C.
Yargıtay
9. Hukuk Dairesi
E: 2014/28224 K: 2016/1315 K.T.: 20.01.2016
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ
Davacı, iş avansından kaynaklanan alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
 Yukarıda mahkemesi ve esas/karar sayıları yazılı dava dosyasının temyiz incelemesi sırasında fiziki dosyada ıslak imzalı gerekçeli kararın tam gerekçe içerdiği ve hüküm fıkrasında “ davanın reddine “ karar verildiği halde Uyap ortamında kayıtlı elektronik imzalı gerekçeli kararda gerekçenin yarım bırakıldığı gibi hüküm fıkrasında aynen;
“HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle,
Davanın *** Kabulüyle,
.. TL kıdem tazminatı alacağının fesih tarihi olan .. tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte,
.. TL ihbar tazminatının TL’sinin dava tarihi olan .. tarihinden ve geri kalan .. TL’sinin ıslah tarihi olan .. tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte,
.. TL fazla mesai ücretinin TL’sinin dava tarihi olan .. tarihinden ve geri kalan .. TL’sinin ıslah tarihi olan .. tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevudat faizi ile birlikte,
.. TL genel tatil ücretinin TL’sinin dava tarihi olan .. tarihinden ve geri kalan .. TL’sinin ıslah tarihi olan .. tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevudat faizi ile birlikte,
.. TL ücret alacağının TL’sinin dava tarihi olan .. tarihinden ve geri kalan .. TL’sinin ıslah tarihi olan .. tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevudat faizi ile birlikte,
.. TL yıllık izin ücretinin TL’sinin dava tarihi olan .. tarihinden ve geri kalan .. TL’sinin ıslah tarihi olan .. tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte,
Davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Alınması gereken *** TL Nispi karar ve ilam harcından peşin alınan ***TL’nin mahsubundan sonra kalan *** TL harcın davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,
 Hüküm tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan ***TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Davacı tarafından yapılan masrafların davanın kabul ve reddedilen kısımları dikkate alınarak hesaplanan kısmına peşin alınan *** TL harcın ilavesiyle bulunan ***TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
 Tarifenin aynı hükmü uyarınca davanın reddolunan kısmı için hesaplanan ***TL red vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
 2,90 TL Gider avansından kalan kısmın karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,
Dair 8 gün içerisinde temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar ******** açıkça okunup usulen anlatıldı. . 09/07/2014 Katip 151015 Hakim 29985 “ şeklinde karar oluşturulmuştur.
Görüldüğü üzere UYAP ortamındaki gerekçeli kararın hüküm fıkrası bu dosyaya ait olmayıp, boşluklar içeren işçilik alacaklarına ilişkin şablon halindeki hüküm fıkrasıdır.
HMK. nun 445. Maddesi ile HMK. nun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğe göre elektronik ortamda saklanan UYAP kayıtları asıldır.
Mahkemece fiziki dosyada ıslak imzalı gerekçeli kararın hüküm fıkrasındakinin aksine UYAP ortamındaki gerekçeli kararın hüküm fıkrası bu dosyaya ait olmayıp, boşluklar içeren işçilik alacaklarına ilişkin şablon halindeki hüküm fıkrasının oluşturulup, elektronik ortamda imzalanması HMK. nun 445. Maddesi ile HMK. nun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğe aykırı ve belgelendirmeyi bozucu nitelikte olup, bu şekilde oluşturulan kararın bozulması gerekmiştir.
Sonuç:
Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre tarafların esasa ilişkin temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, temyiz harçlarının ilgilisine iadesine, 20.01.2016 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları