1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 12. Hukuk Dairesi
  4. GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP – SÜRESİ İÇİNDE TAKİBE KONMAYARAK ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN BONO – ZAMANAŞIMI İTİRAZININ İNCELENMESİ GEREKTİĞİ

GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP – SÜRESİ İÇİNDE TAKİBE KONMAYARAK ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN BONO – ZAMANAŞIMI İTİRAZININ İNCELENMESİ GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Somut olayda borçlu, yargılama sırasında sunduğu bilirkişi raporuna karşı beyan ve itiraz dilekçesinde “… kambiyo senedi süresinde icra takibine konmadığından zamanaşımına uğramış ve kambiyo senedi vasfını yitirmiştir …” beyanıyla zamanaşımı itirazını ileri sürmüştür. O halde mahkemece, takibe konu belgenin bono vasfını taşıması nedeni ile kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu yerine genel haciz yolunun seçilmesinin, senedin tanzim tarihi itibariyle uygulanması gereken TTK’nın 661. maddesinin uygulanmasını engellemeyeceği de gözetilerek, borçlunun zamanaşımı itirazı incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi
E: 2015/28095 K: 2016/5399 K.T.: 25.02.2016
DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR: Alacaklı tarafından borçlu aleyhine bir adet bonoya dayalı olarak genel haciz yolu ile ilamsız takip başlatıldığı, örnek 7 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine borçlu tarafından yasal süre içerisinde icra müdürlüğüne borca ve faize itirazda bulunulduğu, takibin itiraz sebebiyle durması üzerine alacaklı vekili tarafından yasal süre içerisinde icra mahkemesine başvurularak itirazın kaldırılmasının talep edildiği, mahkemece, istemin kısmen kabulüne, asıl alacak ve 15.009,85 TL işlemiş faiz yönünden itirazın kaldırılmasına karar verildiği görülmüştür.
İİK’nın 63. maddesi uyarınca, itiraz eden borçlu, itirazın kaldırılması duruşmasında, alacaklının dayandığı senet metninden anlaşılanlar dışında itiraz sebeplerini değiştiremez ve genişletemez. Zamanaşımı itirazı, senet metninden anlaşılan itiraz sebepleri arasındadır (Prof.Dr.Baki Kuru, İİH-1.Cilt 1988-sh.242 ve devamı).
Somut olayda borçlu, yargılama sırasında sunduğu 8.7.2015 havale tarihli bilirkişi raporuna karşı beyan ve itiraz dilekçesinde “… kambiyo senedi süresinde icra takibine konmadığından zamanaşımına uğramış ve kambiyo senedi vasfını yitirmiştir …” beyanıyla zamanaşımı itirazını ileri sürmüştür.
O halde mahkemece, takibe konu belgenin bono vasfını taşıması nedeni ile kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu yerine genel haciz yolunun seçilmesinin, senedin tanzim tarihi itibariyle uygulanması gereken 6762 sayılı TTK’nın 661. maddesinin uygulanmasını engellemeyeceği de gözetilerek, borçlunun zamanaşımı itirazı incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK’nın 366. ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları