1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 23. Ceza Dairesi
  4. GEMİCİ SERTİFİKASI İÇİN PARA YATIRMASININ TALEP EDİLMESİ – DOLANDIRICILIK SUÇUNUN NİTELİKLİ DEĞİL BASİT HALİNİ OLUŞTURDUĞU

GEMİCİ SERTİFİKASI İÇİN PARA YATIRMASININ TALEP EDİLMESİ – DOLANDIRICILIK SUÇUNUN NİTELİKLİ DEĞİL BASİT HALİNİ OLUŞTURDUĞU

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Sanığın, katılana, gemici sertifikası alabilmek için posta çeki hesabına 700-TL para yatırmasını söylemesi şeklindeki eylemin, bu açıklamalar doğrultusunda dolandırıcılık suçunun nitelikli halini değil, TCK’nın 157/1 maddesinde düzenlenen basit halini oluşturduğu anlaşılmaktadır. 
T.C.
Yargıtay
23. Ceza Dairesi
E: 2015/6361 K: 2015/6649 K.T.: 16.11.2015
“İçtihat Metni”
Tebliğname No : 15 – 2012/187684
MAHKEMESİ : Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 11/02/2010
NUMARASI : 2009/199 (E) ve 2010/27 (K)
SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık
SUÇ TARİHİ : 28/01/2008
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
28/01/2008 olan suç tarihinin, gerekçeli kararda 31/01/2008 olarak belirtilmesinin mahallinde düzeltilmesi mümkün görülmüştür.
Katılan C.. S..’un, K.. Turizm adlı şirketin mutfak personeli aradığını öğrenmesi üzerine, internet üzerinden iş başvurusunda bulunduğu, başvurunun kabul edildiği kendisine bildirilerek, .. nolu telefonla irtibat kurmasının istendiği, katılan tarafından söz konusu hat aradığında, sanığın kendisinin A.. A.. olduğunu söylemeden, gemici sertifikası alabilmek için S.. Limanında çalışan A.. A.. isimli şahısa 700 TL para göndermesini katılandan istediği, katılanın bunun üzerine, sanığın I.. PTT Müdürlüğünden açtırmış olduğu, .. nolu posta çeki hesabına 700 TL para yatırdığı ve sanığın vermiş olduğu Ç.. Mahallesi B.. Caddesi No:.. Daire:.. S.. adresine kargo ile nüfus cüzdan sureti, SSK çıktısı, diploma fotokopisi, 8 adet fotoğraf ve adli sicil kaydı gönderdiği, söz konusu kargonun, A.. A..’ün adreste ikamet etmediği nedeni ile sanığa iade edilmesi üzerine, katılanın kendisine verilen cep telefonu numarasını aradığında kimseye ulaşamadığı anlaşıldığından, sanığın dolandırıcılık kastı bulunduğuna dair kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Sanık hakkında, TCK’nın 158/1-d bendinde belirtilen nitelikli dolandırıcılık suçundan hüküm tesis edilmiş ise de; kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasî parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunun oluşması için, söz konusu kurum ya da kuruluşların konumunun suçun işlenmesinde kolaylık sağlayacağı düşünülmelidir. Bu kurum ve kuruluşların isminin kullanılması yeterli olmayıp bunlara ait maddi varlığın veya bu tüzel kişiliklerle bağ kurulmasını sağlayan somut başka olguların kullanılması gerekir. Bu kurumlara ait kimlik belgesinin gösterilmesi, basılı evrak ve makbuzların sunulması, taşıtın kullanılması, mağdur üzerinde bentte sayılan tüzel kişiliklerden gelinildiğine veya buralardan aranıldığına dair bir düşünce oluşturulması ve mağdurun aldatılması gerekmektedir.
Somut olayda, sanığın, katılana, gemici sertifikası alabilmek için posta çeki hesabına 700 TL para yatırmasını söylemesi şeklindeki eylemin, bu açıklamalar doğrultusunda dolandırıcılık suçunun nitelikli halini değil TCK’nın 157/1. maddesinde düzenlenen basit halini oluşturduğu anlaşılmaktadır.
Açıklanan nedenlerle;
1- Mahkemenin, sanık hakkında, TCK’nın 157/1. maddesini uygulaması gerekirken, TCK’nın 158/1-d maddesinde düzenlenen nitelikli halini uygulayarak fazla ceza tayin etmesi,
2- Kabule göre de;
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 19.06.2007 tarih ve 2007/10-108 E.,2007/152 K. sayılı ilamında da belirtildiği gibi yasa koyucunun ayrıca adli para cezası öngördüğü suçlarda, hapis cezasının alt sınırdan tayini halinde mutlak surette adli para cezasının da alt sınırdan tayini gerektiği yönünde bir zorunluluk bulunmamakta ise de, yeterli ve yasal gerekçe gösterilmeksizin adli para cezasının alt sınırın üzerinde 60 gün olarak tayin edilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 16/11/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları