1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 11. Hukuk Dairesi
  4. GEMİ ADAMININ KALP KRİZİ SONUCU VEFAT ETMESİNDE DAVALI DONATANIN KUSURU BULUNMADIĞI – DAVALI DONATAN İLE DAVA DIŞI SENDİKA ARASINDAKİ SÖZLEŞME – GEMİ ADAMININ VEFATI DURUMUNDA EN YAKIN AKRABASINA TAZMİNAT ÖDENECEĞİ

GEMİ ADAMININ KALP KRİZİ SONUCU VEFAT ETMESİNDE DAVALI DONATANIN KUSURU BULUNMADIĞI – DAVALI DONATAN İLE DAVA DIŞI SENDİKA ARASINDAKİ SÖZLEŞME – GEMİ ADAMININ VEFATI DURUMUNDA EN YAKIN AKRABASINA TAZMİNAT ÖDENECEĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davalı firmanın gemi yöneticisi olduğu, iş sözleşmesini donatanın acentesi sıfatıyla imzaladığı, pasif dava ehliyetinin bulunmadığı, murisin kalp krizi sonucu vefat etmesinde davalı donatanın kusurunun bulunmadığı, davalı donatan ile dava dışı sendika arasında imzalanan sözleşmede gemi adamının hizmet esnasında vefat etmesi durumunda en yakın akrabasına tazminat ödeneceğinin kararlaştırıldığı, bu hususun üçüncü kişi lehine sözleşme niteliğinde olduğu, davacının talebinin gemi alacağı niteliğinde bulunduğu, 6762 Sayılı TTK’nın 1236. maddesi uyarınca kanuni rehin hakkı vereceği, gemi alacağının gemiyi takip ettiği, geminin davalı donatan tarafından davadan sonra satılmasının sonuca etkili olmadığı, davacının maddi tazminat talebinin kısmen kabulüne, 89.100 USD’nın donatandan tahsiline, gemi üzerinde kanuni rehin hakkı tesisine, manevi tazminat isteminin reddine karar verilmiştir.
T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi
E: 2015/973 K: 2015/13766 K.T.: 22.12.2015
DAVA : Taraflar arasında görülen davada Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 12/11/2013 tarih ve 2009/420-2013/269 Sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacılar vekili ve davalı … vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 22/12/2015 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan davalı …. vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
KARAR : Davacılar vekili, müvekkillerinin eşi ve babası olan …’un davalı ….’ye ait, diğer davalı tarafından işletilen …. isimli gemide kaptan olarak istihdam edildiğini, 23.06.2008 tarihinde ….’da kalp krizi sonucu vefat ettiğini, olay sebebiyle davacıların destekten yoksun kaldığını, manevi üzüntüye kapıldıklarını, 6762 Sayılı TTK’nın 1235. maddesi uyarınca kanuni rehin hakları bulunduğunu ileri sürerek, davacı eş işin 494.247 USD maddi ve 30.000 USD manevi, davacı çocuk için 30.000 USD manevi tazminatın müştereken ve müteselsilen tahsilini, TTK’nın 1235. maddesine göre gemi alacaklısı hakkının bulunduğunun tespitini, 1236. madde gereğince kanuni rehin hakkı tanınmasını talep ve dava etmiştir.
Davalı …. vekili, sendika ile imzalanan sözleşmede … Mahkemelerinin yetkili olduğunun belirlendiğini, kaptanın doğal sebeplerle vefat ettiğini, iş kazası olarak tanımlanamayacağını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Diğer davalı davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davalı … firmasının gemi yöneticisi olduğu, iş sözleşmesini donatanın acentesi sıfatıyla imzaladığı, pasif dava ehliyetinin bulunmadığı, murisin kalp krizi sonucu vefat etmesinde davalı donatanın kusurunun bulunmadığı, davalı donatan ile dava dışı sendika arasında imzalanan sözleşmede gemi adamının hizmet esnasında vefat etmesi durumunda en yakın akrabasına tazminat ödeneceğinin kararlaştırıldığı, bu hususun üçüncü kişi lehine sözleşme niteliğinde olduğu, davacının talebinin gemi alacağı niteliğinde bulunduğu, 6762 Sayılı TTK’nın 1236. maddesi uyarınca kanuni rehin hakkı vereceği, gemi alacağının gemiyi takip ettiği, geminin davalı donatan tarafından davadan sonra satılmasının sonuca etkili olmadığı, manevi tazminat şartlarının bulunmadığı gerekçesiyle, davalı….. yönünden pasif husumetten davanın reddine, davacı ….’nın maddi tazminat talebinin kısmen kabulüne, 89.100 USD’nın donatan ….’den tahsiline, gemi üzerinde kanuni rehin hakkı tesisine, manevi tazminat isteminin reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacılar ve davalı …. vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekili ve davalı ….. vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacılar vekili ve davalı …. vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, takdir olunan 1.350 TL duruşma vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalı ….’ye verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 2,50 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, aşağıda yazılı bakiye7.123,35 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı ….’den alınmasına, 22/12/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları