1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 11. Hukuk Dairesi
  4. GEÇ TESLİM NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ – ACENTEYE KARŞI DOĞRUDAN DAVA AÇILAMAYACAĞI – TAŞIYAN SIFATI OLMAYAN DAVALININ, DAVACIYA KARŞI SORUMLULUĞUNUN BULUNMADIĞI

GEÇ TESLİM NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ – ACENTEYE KARŞI DOĞRUDAN DAVA AÇILAMAYACAĞI – TAŞIYAN SIFATI OLMAYAN DAVALININ, DAVACIYA KARŞI SORUMLULUĞUNUN BULUNMADIĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davanın, davalı … Taşımacılık A.Ş. ile … Denizcilik ve Nakliyat A.Ş’nin acente olup, bunlara karşı doğrudan dava açılamayacağı ve davacıya karşı doğrudan sorumlu olmadıkları, davalı … Deniz İşletmeciliği ve Tic. A.Ş’nin taşıyan sıfatı olmadığından taşıma ve teslim taahhüdü bulunmadığı ve sorumlu olmadığı için davalı … Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş’nin de davacıya karşı bir sorumluluğu bulunmadığından reddine karar verilmiş olup, usul ve yasaya uygun kararın onanması gerekmiştir.
T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi
E: 2016/401 K: 2017/199 K.T.: 10.01.2017
Taraflar arasında görülen davada … 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 15/09/2015 tarih ve 2013/117-2015/429 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 10.01.2017 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan davacı vekili Av…. dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, davacı şirketin …’da faaliyet gösteren … isimli firmadan havuç ve patates toplama makinesi ithal etmek istediğini, gerekli izni aldıktan sonra ürünün bedeli olan 36.000,00 Euroyu satıcı firmanın banka hesabına peşin ithalat ödeme şekli ile transfer ettiğini, bütün işlemler tamamlandıktan sonra yükün yüklendiği … Gemisi’nin 17/10/2012 tarihinde … Limanı’na giriş yaptığını, 18/10/2012 tarihindeki gemi operasyonunda müvekkili tarafından ithal edilmek istenen havuç ve patates toplama makinesinin limana indirilmediğini. ürünün gemide kaldığını ve yaklaşık 1,5 ay sonra geminin tekrar … Limanına uğraması ile 03/12/2012 tarihinde indirilebildiğini, geç teslim nedeniyle müvekkilinin ortaya çıkan zararından taşıyıcı firmalar ile forwarder olan …Firmasının, ayrıca yükün müvekkiline tesliminde aracılık yapmakta olan … Liman İşletmesinin (…) sorumlu olduğunu, müvekkilinin 45 günlük gecikmeden dolayı ithalattan beklediği faydayı elde edemediğini, ithal edilen makinenin geç teslimi nedeniyle ürün derleme sezonunda makineden beklenen yararlardan yoksun kalındığını, ilk tespit raporunda belirlenen 50.910,72 TL yakıt ve işçilik gideri ile makinenin kiralanamaması nedeniyle oluşan zararın 111.859,66 TL olduğu, ayrıca alınan ikinci tespit raporda belirlenen, hasadı yapılmamış arazi için tespit edilen 7.800,00 TL işçilik gideri ile birlikte davacının toplam 170.570,38 TL zararı bulunduğunu ileri sürerek, bu bedelin 18/10/2012 tarihinden itibaren ticari faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekilleri, davalıların sorumluluklarının bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davanın, davalı … Taşımacılık A.Ş. ile … Denizcilik ve Nakliyat A.Ş’nin acente olup, bunlara karşı doğrudan dava açılamayacağı ve davacıya karşı doğrudan sorumlu olmadıkları, davalı … Deniz İşletmeciliği ve Tic. A.Ş’nin taşıyan sıfatı olmadığından taşıma ve teslim taahhüdü bulunmadığı ve sorumlu olmadığı için davalı … Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş’nin de davacıya karşı bir sorumluluğu bulunmadığından reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 10.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları