1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 8. Hukuk Dairesi
  4. GAYRİMENKULE İLİŞKİN DAVADA HÜKÜM ALTINA ALINAN VEKALET ÜCRETİNİN KARAR KESİNLEŞMEDEN TAKİBE KONULAMAYACAĞI

GAYRİMENKULE İLİŞKİN DAVADA HÜKÜM ALTINA ALINAN VEKALET ÜCRETİNİN KARAR KESİNLEŞMEDEN TAKİBE KONULAMAYACAĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Gayrimenkule ve buna ilişkin ayni haklara dair hükümler kesinleşmedikçe icra edilemez. Bu nevi davalar sonunda hüküm altına alınan yargılama giderleri ve vekalet ücreti gibi ilamın eklentilerine ilişkin bölümler de karar kesinleşmeden infaz edilemez. Takip tarihinde kesinleşmediği halde icraya konulmuş olan bir ilam, takip sırasında kesinleşse bile şikayet üzerine ilamlı takip iptal edilir.
T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi
E: 2014/25524 K: 2016/7071 K.T.: 18.04.2016
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlu vekili İcra Mahkemesi’ne başvurusunda; takip dayanağı ilamda uyuşmazlığın özünün ayni hakka ilişkin olduğunu, kesinleşmeden takibe konulamayacağını iddia ederek takibin iptalini talep etmiş alacaklı dayanak ilamın Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin 24.03.2014 tarih 2013/16717 Esas 2014/3973 Karar sayılı ilamı ile onandığını belirterek istemin reddini savunmuş, Mahkemece dayanak ilamın Tüketiciyi Koruma Kanunu’ndan kaynaklandığı, vekalet ücretinin icraya konulduğu, ilamın takibe konulması için kesinleşmesine gerek olmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiş, hüküm borçlu vekilince temyiz edilmiştir.
6100 sayılı HMK’nın Geçici 3. maddesi gereğince uygulanması gereken HUMK’nun 443/4. maddesi gereğince gayrimenkule ve buna ilişkin ayni haklara dair hükümler kesinleşmedikçe icra edilemez. Bu nevi davalar sonunda hüküm altına alınan yargılama giderleri ve vekalet ücreti gibi ilamın eklentilerine ilişkin bölümler de karar kesinleşmeden infaz edilemez. Kesinleşmeden icraya konulamayacak olan ilamların takip tarihinde kesinleşmiş olması gerekir. Takip tarihinde kesinleşmediği halde icraya konulmuş olan bir ilam, takip sırasında kesinleşse bile şikayet üzerine ilamlı takip iptal edilir.
Somut olayda takip dayanağı ilam, gayrimenkulün aynına ilişkin olup kesinleşmeden icraya konulamaz. Dayanak ilam 14. Hukuk Dairesi’ nin 18.09.2014 tarih 2014/9289 Esas 2014/10195 Karar sayılı ilamı ile karar düzeltme aşamasından geçerek kesinleşmiştir. Ancak söz konusu ilam 11.11.2013 tarihinde takibe konulmuş olup takip tarihi itibariyle kesinleşmemiştir. Yukarıda belirtilen nedenlerle şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle reddi isabetsizdir.
SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nın 366 ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK’nın 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 25,20 TL peşin harcın temyiz edene iadesine, 18.04.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları