1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 11. Hukuk Dairesi
  4. FSEK’TEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR – İKİDEN FAZLA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BULUNAN YERLERDE 3 NUMARALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NİN FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ OLARAK YETKİLENDİRİLDİĞİ

FSEK’TEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR – İKİDEN FAZLA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BULUNAN YERLERDE 3 NUMARALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NİN FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ OLARAK YETKİLENDİRİLDİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun İhtisas Mahkemelerinin Yargı Alanlarının Yeniden Belirlenmesine ilişkin 24/03/2005 tarih ve 188 sayılı kararı ile 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’den kaynaklanan hukuk davaları için Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin yargı çevresinin Adli Yargı Adalet Komisyonları’nın merkez ve mülhakatları olan ilçeleri kapsayacak şekilde belirlendiği, 2’den fazla Asliye Hukuk Mahkemesi bulunan yerlerde ise 3 numaralı Asliye Hukuk Mahkemesi yetkilendirilmiş olduğu gerekçesiyle, mahkememizin görevsizliğine ve dosyanın görevli Sakarya 3. Asliye Hukuk (Fikri ve Sınai Haklar Hukuk) Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir.
T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi
E: 2015/11246 K: 2015/11364 K.T.: 02.11.2015
DAVA : Taraflar arasında görülen davada Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 29.06.2015 tarih ve 2015/257-2015/373 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, “İsmail’in Yeri” ibaresinin davacının hem markası hem de şirket ünvanı olduğunu, bir markayı ilk kez kullanan ve piyasada maruf hale getiren kişinin gerçek hak sahibi olacağını, bunun yanı sıra 2003/06906, 2007/64852 ve 2012/108029 numaralı tescil belgelerinin bulunduğunu, davalı tarafa ait “M. W. İ.’in Y.” markası ile müvekkiline ait markaların aynı mal/hizmetlerle ilgili olarak tescil edildiğini, davalı markasının sicil kaydı üzerine her türlü devir, temlik, şerh ve takyidatların önlenmesi için tedbir konulmasını, markanın tescilinin hükümsüzlüğüne, marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin tespiti ile menine ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına, davalıya ait www.karacamismailinyeri.com isimli web sitesine dava sonuna kadar tedbiren erişimin engellenmesine, müvekkilinin markasını taşıyan davalı işletmenin tecavüze neden olan tabelasının kaldırılmasına, davalının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabete neden olan broşür, katalog, afiş, ilan, reklam vb tanıtıcı unsurların yayınlanmasının durdurulmasına ve önlenmesine, tecavüz ve haksız rekabet nedeniyle şimdilik 1.000 TL maddi, 3.000 TL manevi, 1.000 TL itibar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun İhtisas Mahkemelerinin Yargı Alanlarının Yeniden Belirlenmesine ilişkin 24/03/2005 tarih ve 188 sayılı kararı ile 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameden kaynaklanan hukuk davaları için Fikri ve Sınayi Haklar Hukuk Mahkemesinin yargı çevresinin Adli Yargı Adalet Komisyonlarının merkez ve mülhakatları olan ilçeleri kapsayacak şekilde belirlendiği, 2’den fazla Asliye Hukuk Mahkemesi bulunan yerlerde ise 3 numaralı Asliye Hukuk Mahkemesi yetkilendirilmiş olduğu gerekçesiyle, mahkememizin görevsizliğine ve dosyanın görevli Sakarya 3. Asliye Hukuk (Fikri ve Sinai Haklar Hukuk) Mahkemesi’ne gönderilmesine, karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı deliller ile gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 02.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları