1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. Ceza Genel Kurulu
  4. FOTOKOPİ KRİMİNAL RAPORU ESAS ALINARAK MAHKUMİYET KARARI VERİLEMEYECEĞİ – FOTOKOPİ RAPORUN GÜVENİLİRLİĞİNİN DENETLENEMEYECEĞİ

FOTOKOPİ KRİMİNAL RAPORU ESAS ALINARAK MAHKUMİYET KARARI VERİLEMEYECEĞİ – FOTOKOPİ RAPORUN GÜVENİLİRLİĞİNİN DENETLENEMEYECEĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Sanığın 6136 sayılı kanuna aykırılık suçundan cezalandırılmasına karar verilen olayda, hükme esas alınan ekspertiz raporu fotokopi olup, yetkili makam ve kişilerce onaylanmadığı, onaylanmayan fotokopi belgelerin güvenilirliğinin denetlenemeyeceği, eylemin sabit olup olmadığı ve suç niteliğinin belirlenmesinde esas alınamayacağı tartışmasız olup, yerel mahkemece onaysız ekspertiz raporu fotokopisinde yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle mahkumiyet kararı verilmesinde isabet bulunmamaktadır. Bu itibarla, yerel mahkeme direnme kararının, onaysız fotokopi olan ekspertiz raporu usulünce onaylattırılarak güvenilirliği sağlanmadan hüküm kurulması isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmelidir.
T.C.
Yargıtay
Ceza Genel Kurulu
E: 2014/8-76 K: 2014/279 K.T.: 27.05.2014
6136 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanık O.C.’nin aynı kanunun 15/1, 5237 sayılı TCK’nın 62 ve 50. maddeleri uyarınca hürriyeti bağlayıcı cezadan çevrilen 3.000 Lira ve doğrudan hükmolunan 375 Lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına ve suça konu bıçağın müsaderesine ilişkin, …1. Sulh Ceza Mahkemesince verilen 09.09.2008 gün ve 298-580 sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 8. Ceza Dairesince 09.04.2012 gün ve 10634-11596 sayı ile;
“Sonradan değiştirilmesini önlemek, delil olma yeteneğini ve güveni sağlamak için hükme esas alınan 12.01.2007 tarihli ekspertiz raporunun, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 26. maddesi uyarınca onaylanmış olması gerektiği gözetilmeden, onaysız belge fotokopisine dayanılarak yazılı şekilde karar verilmesi” isabetsizliğinden diğer yönleri incelenmeksizin bozulmasına karar verilmiştir.
Yerel mahkemece 28.11.2012 gün ve 334-3587 sayı ile;
“… Dosya arasında dizi pusulası yapılmamış olması nedeniyle mahkememizin bir dönem yoğun iş yükü altında olması (yıllık 10.000’i aşkın esas dosyasının bulunması ve diğer işlerinde aynı yoğunlukta olması) nedeniyle dosyaya dizi pusulası yapılamamıştır.
Bu nedenle dosyaya dizi pusulası yapılması gerekli görülerek dizi pusulası yapılmış ve denetime daha imkan verir hale getirilen dosyamızın tetkikinden de anlaşılacağı üzere dizi pusulasında onaylı örneği bulunan ekspertiz raporu Yargıtay aşamasında gözden kaçırılmıştır” gerekçesiyle direnilerek karar verilmiştir.
Bu hükmün de sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının “bozma” istekli 13.02.2013 gün ve 7349 sayılı tebliğnamesi ile Özel Daireye, Özel Dairece de Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
CEZA GENEL KURULU KARARI
Özel Daire ile yerel mahkeme arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; dosya içerisinde bulunan ve hükme esas alınmış olan 12.01.2007 gün ve 580 sayılı … Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce düzenlenmiş bulunan ekspertiz raporunun onaylı olup olmadığının belirlenmesine ilişkindir.
İncelenen dosya kapsamından;
Hükme esas alınan ve suça konu bıçağın 6136 sayılı Kanun kapsamında yasak nitelikte bıçaklardan olduğuna ilişkin … Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce düzenlenmiş bulunan 12.01.2007 gün ve 580 sayılı ekspertiz raporunun onaysız fotokopi olduğu, bozmadan sonrada aslına uygun olduğuna ilişkin onayın yapılmadığı gibi dosya içerisinde bulunan ve sanığın hırsızlık suçunun soruşturmasına ilişkin olan …Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğünce düzenlenmiş bulunan 11.01.2007 günlü parmak izi sonucuna ait ekspertiz raporunun onaylı olduğundan bahisle direnme kararı verildiği anlaşılmaktadır.
Ceza muhakemesinin amacı, somut gerçeğin ortaya çıkarılması olup bunun için başvurulan ispat araçlarından biri de belgelerdir. Yargılama makamları suç isnadı nedeniyle oluşan uyuşmazlığı çözümlerken ele geçirilen veya kendiliklerinden getirtilen ya da iddia ve savunma doğrultusunda sunulan belgelerin güvenilirliğini de denetlemek durumundadırlar. Güvenilirliğin denetlenebilmesi için belgenin aslının veya bunun mümkün olmaması halinde de aslına uygunluğu yetkili makam veya kişilerce onaylanmış örnek ya da kopyalarının dosyaya konulması gerekir. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adlî Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 26. maddesinde soruşturmanın, 63. maddesinde ise davaların ayrılması halinde dosyadaki belgelerin onaylı birer örneğinin ayrılan soruşturma evrakına veya dava dosyasına konulacağı belirtilmektedir.
Bu bilgiler ışığında uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde;
Sanığın 6136 sayılı Kanuna aykırılık suçundan cezalandırılmasına karar verilen olayda, hükme esas alınan ekspertiz raporu fotokopi olup, yetkili makam ve kişilerce onaylanmadığı, onaylanmayan fotokopi belgelerin güvenilirliğinin denetlenemeyeceği, eylemin sabit olup olmadığı ve suç niteliğinin belirlenmesinde esas alınamayacağı tartışmasız olup, yerel mahkemece onaysız ekspertiz raporu fotokopisinde yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle mahkumiyet kararı verilmesinde isabet bulunmamaktadır.
Bu itibarla, yerel mahkeme direnme kararının, onaysız fotokopi olan ekspertiz raporu usulünce onaylattırılarak güvenilirliği sağlanmadan hüküm kurulması isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmelidir.
SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;
1- …1. Sulh Ceza Mahkemesinin 28.11.2012 gün ve 334-3587 sayılı direnme kararının, onaysız fotokopi olan ekspertiz raporu usulünce onaylattırılarak güvenilirliği sağlanmadan hüküm kurulması isabetsizliğinden BOZULMASINA,
2- Dosyanın, mahalline gönderilmesi amacıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİNE, 27.05.2014 günü yapılan müzakerede oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları