1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 22. Hukuk Dairesi
  4. FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE İŞE İADE İSTEMİ – EMEKLİLİĞE HAK KAZANILMASI HALİNDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE GENEL VE OBJEKTİF DAVRANMA

FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE İŞE İADE İSTEMİ – EMEKLİLİĞE HAK KAZANILMASI HALİNDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE GENEL VE OBJEKTİF DAVRANMA

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davalı işverenin emekliliğe hak kazananların iş sözleşmelerinin feshinde genel ve objektif olarak davranıp davranmadığı yönünde araştırma ve inceleme yapılmamıştır. Bu konuda araştırma yapılmaslı, gerekirse uzman bilirkişiden işyeri kayıt ve belgeleri üzerinde inceleme yaptırılarak rapor alınması ve böylece uygulamanın genel ve objektif olup olmadığı açıklığa kavuşturulup ulaşılacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.
T.C.
Yargıtay
22. Hukuk Dairesi
E: 2013/28889 K: 2013/22125 K.T.: 22.10.2013
DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, istemi kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR: İş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan davalı işveren tarafından feshedildiğini belirten davacı vekili, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı vekili, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Norm Kadro ve Personel istihdamı” başlıklı 49. maddesini uygulama zorunluluğu bulunduğunu, davacının emekliliğe hak kazandığını, personel giderlerinin azaltılması amacı ile iş sözleşmesinin geçerli sebeple feshedildiğini ve bütün alacaklarının ödendiğini beyanla davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, emekliliğin tek başına iş sözleşmesinin fesih sebebi olmadığı, davalının bunun dışında davacının iş sözleşmesini haklı sebeple feshettiğini ispatlayacak delilde sunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
İş sözleşmesinin feshine dair bildirimin içeriğine göre davacının iş sözleşmesinin işyerinde oluşan personel fazlalığı ve bunun sonucu olarak personel giderlerinin kanunda öngörülen limitleri aşması sebebiyle toplu iş sözleşmesinin 21/2-2. maddesinde öngörülen kurala dayanılarak feshedilmiştir. Mahkemece emekliliğe hak kazanmanın fesih için geçerli sebep oluşturmayacağı ve davacının işinde yetersizliğinin kanıtlamadığı ve feshin son çare olması ilkesine uyulmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmişse de, dairemizin yerleşik uygulaması işyeri personel yönetmelikleri ya da toplu iş sözleşmelerinde yaşlılık aylığına (emekliliğe ) hak kazanma hali genel ve objektif olarak uygulandığı taktirde fesih için geçerli sebep oluşturacağı yolundadır.
Mahkemece davalı işverenin emekliliğe hak kazananların iş sözleşmelerinin feshinde genel ve objektif olarak davranıp davranmadığı yönünde araştırma ve inceleme yapılmış değildir. Davalı işverenin toplu iş sözleşmesi hükmüne de dayanarak emekliliğe hak kazananlar yönünden objektif ve tutarlı davranıp davranmadığı, emekliliğe hak kazananların işten çıkarılıp çıkartılmadığı araştırılıp somut olarak belirlenmesi gerekirse bu konuda uzman bilirkişiden işyeri kayıt ve belgeleri üzerinde inceleme yaptırılarak rapor alınması ve böylece uygulamanın genel ve objektif olup olmadığı açıklığa kavuşturulup ulaşılacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan hükmün yukarda açıklanan sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 22.10.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları