1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 17. Hukuk Dairesi
  4. FERDİ KAZA SİGORTASININ MEBLAĞ SİGORTASI OLDUĞU – DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDAN MAHSUP EDİLEMEYECEĞİ

FERDİ KAZA SİGORTASININ MEBLAĞ SİGORTASI OLDUĞU – DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDAN MAHSUP EDİLEMEYECEĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, sürücünün mirasçılarına karşı zorunlu karayolu yolcu taşıma sigortasının teminat kapsamında bulunmamasına ve ferdi kaza sigortasının meblağ sigortası olup destekten yoksun kalma tazminatından mahsup edilemeyeceğine göre davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün onanmasına karar verilmiştir.
T.C.
Yargıtay
17. Hukuk Dairesi
E: 2014/4995 K: 2016/2635 K.T.: 03.03.2016
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :…….Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili; 01/10/2010 tarihinde davacıların desteğinin yolcu taşıma aracı ile yapmış olduğu trafik kazası sonucunda vefat ettiğini, aracın davalı tarafından Zorunlu Trafik Sigorta Poliçesi düzenlendiğini açıklayıp, fazlaya ilişkin haklarının saklı kalması kaydıyla eşi … için 5.000 TL, …..,……,…….,……. ve … için ayrı ayrı 2.000’er TL tazminatın davalılardan kaza tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizle tahsilini talep etmiştir. Davacılar vekili; 05.06.2013 tarihinde taleplerini ….. için 104.225,88 TL,…. için 8.964,98 TL, …. için 5.560,52 TL, ….. için 5.560,52 TL, …. için 3.128,77 TL olarak ıslah etmiştir.
Davalı vekili; davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kabulü ile ….. için 104.225,88 TL, …… için 8.964,98 TL, ….. için 5.560,52 TL, …..için 5.560,52 TL, …… için 3.128,77 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, sürücünün mirasçılarına karşı zorunlu karayolu yolcu taşıma sigortasının teminat kapsamında bulunmamasına ve ferdi kaza sigortasının meblağ sigortası olup destekten yoksun kalma tazminatından mahsup edilemeyeceğine göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA 03/03/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları