1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 19. Hukuk Dairesi
  4. FATURALARIN İTİRAZA UĞRAMASI HALİNDE İSPAT YÜKÜNÜN DAVACIDA OLDUĞU – MAL TESLİMİNE İLİŞKİN SEVK İRSALİYELERİNDE TESLİM ALANIN İMZASININ BULUNMAMASI

FATURALARIN İTİRAZA UĞRAMASI HALİNDE İSPAT YÜKÜNÜN DAVACIDA OLDUĞU – MAL TESLİMİNE İLİŞKİN SEVK İRSALİYELERİNDE TESLİM ALANIN İMZASININ BULUNMAMASI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: İşbu itirazın iptali davasının temelini oluşturan icra takibindeki itiraz dilekçesinde, davacıdan 2011 yılının üçüncü ayından itibaren hiçbir şey almadığını, borcunun bulunmadığını belirtmiştir. Dosyada alınan 13.10.2014 tarihli bilirkişi raporundan anlaşılacağı üzere alacağın dayanağı faturalar 2011 yılı 9., 10. ve 11. aylarına aittir. Davalı ihtilafa konu faturalar yönünden akdi ilişkiyi inkar ettiğine göre ispat yükü davacıdadır. Davacı faturalara konu malları davalıya teslim ettiğini ispatlamalıdır. Bilirkişi raporunda da belirtildiği gibi sevk irsaliyelerinde teslim alan imzası yoktur. Tüm bu hususlar gözetilmeden ispat yükünün tayininde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
T.C.
Yargıtay
19. Hukuk Dairesi
E: 2015/2075 K: 2015/14872 K.T.: 16.11.2015
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi
TARİHİ : 30/10/2014
NUMARASI : 2014/60-2014/342
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
– K A R A R –
Davacı vekili, müvekkilinin belli aralıklarla davalıya mal sattığını, davalı bakiye borcunu ödemediği için girişilen icra takibine davalı tarafından haksız olarak itiraz edildiğini ileri sürerek, itirazın iptali ile takibin devamına, %20 icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı, duruşmalara gelmediği gibi cevap dilekçesi de vermemiştir.
Mahkemece, yapılan yargılama, toplanan deliller neticesinde, davacı defterinde kayıtlı fatura bedellerinin toplamının 4.542,41 TL olduğu, davalı tarafın defterlerini sunmadığı gibi ödendiğini gösterir herhangi bir belgenin de ibraz edilmediği, takipten önce temerrüdün gerçekleşmediği gerekçeleri ile davanın kısmen kabulüne, takibin 4.542,41 TL’lik kısmına yönelik haksız itirazın iptaline, bu miktar üzerinden takibin devamına, %20 icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Davalı taraf duruşmalara katılmadığı gibi cevap dilekçesi de vermemiştir. İş bu itirazın iptali davasının temelini oluşturan icra takibindeki itiraz dilekçesinde, davacıdan 2011 yılının üçüncü ayından itibaren hiçbir şey almadığını, borcunun bulunmadığını belirtmiştir. Dosyada alınan 13.10.2014 tarihli bilirkişi raporundan anlaşılacağı üzere alacağın dayanağı faturalar 2011 yılı 9. 10. ve 11. aylarına aittir. Davalı ihtilafa konu faturalar yönünden akdi ilişkiyi inkar ettiğine göre ispat yükü davacıdadır. Davacı faturalara konu malları davalıya teslim ettiğini ispatlamalıdır. Bilirkişi raporunda da belirtildiği gibi sevk irsaliyelerinde teslim alan imzası yoktur. Tüm bu hususlar gözetilmeden ispat yükünün tayininde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
 
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 16.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları