1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 19. Hukuk Dairesi
  4. FATURA KONUSU MALLARIN TESLİM EDİLDİĞİ İDDİASINA KARŞILIK ÇEK İLE ÖDEME YAPILDIĞI – İSPAT YÜKÜNÜN DAVALIYA GEÇTİĞİ

FATURA KONUSU MALLARIN TESLİM EDİLDİĞİ İDDİASINA KARŞILIK ÇEK İLE ÖDEME YAPILDIĞI – İSPAT YÜKÜNÜN DAVALIYA GEÇTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davacı, alacağının dayanağı olarak gösterdiği 9 adet faturaya konu malların davalıya teslim edildiğini ispat yükü altındadır. Davalının çek vererek ödeme yaptığı savunması ile, artık davalının faturaya konu malları teslim aldığı kabul edilmeli ve ispat yükünün çek vererek ödeme yaptığını savunan davalıya geçtiğinin gözetilmesi gerekmektedir. Hal böyle olunca, mahkemece davacının mal teslimini ispatlayamadığı gerekçesi dosya kapsamına uygun olmadığı gibi, ispat külfetinin davalıya geçtiğinin gözetilmemesi de isabetsizdir.
T.C.
Yargıtay
19. Hukuk Dairesi
E: 2015/4759 K: 2015/15189 K.T.: 19.11.2015
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
– K A R A R –
Davacı vekili; müvekkilinin davalıya sattığı mal karşılığı verilen çeklerin sahte ve karşılıksız çıktığını belirterek 12.500 TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili; davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davacının faturaya konu malları davalıya teslim ettiğini ispatlayamadığı, davacının mallara karşılık aldığını beyan ettiği çekler nedeniyle süresinde müracaat haklarını kullanmadığı ve çekten kaynaklanan alacak hakkının sona erdiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya içerisinde yer alan Adana 9. İcra Müdürlüğü’nün 2010/6071 sayılı icra takip dosyası ile davacının, davalı aleyhine 9 adet fatura ve 2 adet çeke dayalı olarak 12.500 TL. alacağın tahsili istemi ile 09.04.2010 tarihinde ilamsız icra takibi başlattığı, davalı borçlunun itirazı üzerine takibin durduğu anlaşılmaktadır. Takibin durması üzerine davacı yan, bu kez alacağının kaynağı olarak 9 adet fatura karşılığında davalının kendisine verdiği 2 adet çekin ödenmemiş olması nedeniyle faturalara dayalı olarak iş bu alacak davasını açmıştır. Yani icra takibine konu alacak ile, iş bu dava konusu alacak aynı alacaktır.
Kural olarak davacı yan, alacağının dayanağı olarak gösterdiği 9 adet faturaya konu malların davalıya teslim edildiğini ispat yükü altında ise de, yukarıda anılan ve aynı alacakla ilgili olarak yapılan icra takibinde ödeme emrinin tebliği üzerine, davalı borçlu verdiği 22.04.2010 tarihli dilekçesi ile, iddia edilen alacakla ilgili olarak davacı alacaklıya makbuz karşılığında 2 adet çek verdiğini, davacı alacaklının 6 aylık sürede işlem yapmadığını, hak kaybına uğramasının kendi hatası olduğunu belirterek takibe itirazda bulunmuştur. Açıklanan bu itiraz karşısında, davalının çek vererek ödeme yaptığı savunması ile, artık davalının faturaya konu malları teslim aldığı kabul edilmeli ve ispat yükünün çek vererek ödeme yaptığını savunan davalıya geçtiğinin gözetilmesi gerekmektedir. Hal böyle olunca, mahkemece davacının mal teslimini ispatlayamadığı gerekçesi dosya kapsamına uygun olmadığı gibi, ispat külfetinin davalıya geçtiğinin gözetilmemesi de isabetsizdir.
Öte yandan, davalının dava konusu alacağa karşılık olarak davacıya verdiğini savunduğu 2 adet çekin ödenmediği dosya içeriğiyle sabittir. Davacının çekler nedeniyle müracaat hakkını yitirmesi borcun ödendiği anlamına gelmeyecektir. Davacı yan, isterse çeklere, isterse iş bu davada olduğu üzere, faturalara dayalı olarak alacağının tahsilini isteyebilecektir. Açıklanan bu durum karşısında mahkemenin çeklere ilişkin yanılgılı gerekçesi de isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 19.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları