1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 19. Hukuk Dairesi
  4. FAKTORİNG SÖZLEŞMESİNDE YETKİ KAYDI – MÜTESELSİL KEFİLİN YETKİ KAYDIYLA BAĞLI OLDUĞU – İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİNDE YETKİ KAYDI – MÜTESELSİL KEFİLİN YETKİ KAYDIYLA BAĞLI OLDUĞU – İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ

Yazdırılabilir versiyonu indir

Özet: Taraflar arasındaki Faktoring sözleşmesinde İstanbul mahkemelerinin yetkili olacağı öngörülmüştür. Yetki kaydı, müteselsil kefil sıfatıyla sözleşmeyi imzalayan B.K. tacir olmasa bile, tacirler arasındaki yetki sözleşmesi TTK’nın 7. maddesinde öngörülen teselsül karinesi sebebiyle muteriz B.K.’yı bağlar. Bu durumda sözleşmenin 29. maddesi uyarınca İstanbul mahkemelerinin yetkili olduğu gözetilmeden, yetki itirazının kabulüyle B.K. hakkındaki ihtiyati haczin kaldırılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

T.C.
Yargıtay
19. Hukuk Dairesi
E: 2014/11550 K: 2015/1636 K.T.: 10.02.2015

Taraflar arasındaki ihtiyati haciz kararına itirazın incelenmesi sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı itirazın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde ihtiyati haciz isteyen vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR: İhtiyati haciz isteyen vekili, çek, fatura ve faktoring sözleşmesine istinaden ihtiyati haciz talebinde bulunmuş, istem uygun görülerek, mahkemece ihtiyati haciz kararı verilmiştir.

İhtiyati hacze itiraz edenler vekili, müvekkillerinin yerleşim yerinin Ankara olduğunu belirterek, yetkisizlik sebebiyle ihtiyati haczin kaldırılmasını istemiştir.

Mahkemece, ihtiyati haciz kararının çek ve faktoring sözleşmesi ile alacak bildirim formu ve faturaya dayalı olarak verildiğini, çekin keşide yeri Ankara ve muhatap bankanın da Kayseri olması sebebiyle çeke göre mahkemenin yetkili olmadığı, ancak faktoring sözleşmesindeki yetki şartının bu sözleşmenin tarafı olan A… İnş. Ltd. Şti’ni bağlayacağı, sözleşmeye kefil olan ve aynı zamanda çekte ciranta konumunda bulunan B.K. bakımından ise HMK’nın 17. maddesi uyarınca yetki sözleşmesinin tacir sıfatının bulunmaması sebebiyle geçersiz olduğu gerekçesiyle itiraz eden borçlu B.K. bakımından yetki itirazının kabulüyle ihtiyati haczin kaldırılmasına, diğer borçlular yönünden yetki itirazının sözleşmedeki yetki şartı sebebiyle reddine karar verilmiş, kararı ihtiyati haciz isteyen vekili temyiz etmiştir.

Taraflar arasındaki 02.07.2013 tarihli Faktoring sözleşmesinin 29. maddesinde İstanbul mahkemelerinin yetkili olacağı öngörülmüştür. Yetki kaydı, müteselsil kefil sıfatıyla sözleşmeyi imzalayan B.K. tacir olmasa bile, tacirler arasındaki yetki sözleşmesi 6102 sayılı TTK’nın 7. maddesinde öngörülen teselsül karinesi sebebiyle muteriz B.K.’yı bağlar. Bu durumda sözleşmenin 29. maddesi uyarınca İstanbul mahkemelerinin yetkili olduğu gözetilmeden, yetki itirazının kabulüyle B.K. hakkındaki ihtiyati haczin kaldırılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan sebeple kararın BOZULMASINA, peşin harcın istenmesi halinde iadesine, 10.02.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları