1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 4. Hukuk Dairesi
  4. FACEBOOK’TA PAYLAŞILAN YAZILAR NEDENİYLE BAŞLATILAN CEZA YARGILAMASI SONUCUNUN HUKUK HAKİMİ TARAFINDAN BEKLENMESİ GEREKTİĞİ 

FACEBOOK’TA PAYLAŞILAN YAZILAR NEDENİYLE BAŞLATILAN CEZA YARGILAMASI SONUCUNUN HUKUK HAKİMİ TARAFINDAN BEKLENMESİ GEREKTİĞİ 

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava, kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Dosya kapsamından, davaya konu yayın ve Facebook isimli İnternet sitesinde yazılan yazılar nedeniyle, davalı hakkında hakaret suçundan Asliye Ceza Mahkemesi’nde  dava açıldığı ve yargılamanın halen devam ettiği anlaşılmaktadır. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 53. (6098 sayılı TBK’nın 74.) maddesi gereğince hukuk hâkimi ceza mahkemesinin kararı ile bağlı değilse de; ceza mahkemesince belirlenecek maddi vakıalar hukuk hâkimi yönünden de bağlayıcıdır. Bu nedenle; Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararına göre  yapılacak değerlendirme ile birlikte iş bu dava hakkında karar verilmelidir.
T.C.
Yargıtay
4. Hukuk Dairesi
E: 2014/11264 K: 2015/8054 K.T.: 17.06.2015
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi
Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalı … aleyhine 09/01/2014 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 18/04/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Dava, kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya kapsamından, davaya konu yayın ve Facebook isimli internet sitesinde yazılan yazılar nedeniyle, davalı hakkında hakaret suçundan Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2014/108 Esas sayılı dosyası üzerinden ceza davası açıldığı ve yargılamanın halen devam ettiği anlaşılmaktadır.
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 53. (6098 sayılı TBK’nın 74.) maddesi gereğince hukuk hâkimi ceza mahkemesinin kararı ile bağlı değilse de; ceza mahkemesince belirlenecek maddi vakıalar hukuk hâkimi yönünden de bağlayıcıdır. Bu nedenle; Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2014/108 Esas sayılı ceza dosyasının dosyasının sonucu beklenmeli ve varılacak sonuca göre yapılacak değerlendirme ile birlikte iş bu dava hakkında karar verilmelidir.
Mahkemece yukarıda açıklanan hususlar gözetilmeden karar verilmesi doğru bulunmamış, temyiz edilen kararın bu yönden bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen kararın, yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA; bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 17/06/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları