1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 4. Ceza Dairesi
  4. FACEBOOK YAZIŞMALARININ DOSYADAKİ DELİLLER İLE BİRLİKTE BİR BÜTÜN OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ

FACEBOOK YAZIŞMALARININ DOSYADAKİ DELİLLER İLE BİRLİKTE BİR BÜTÜN OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir

Özet: Eylemin müştekinin anlatımları, sanığın Facebook sayfasındaki yazılı metin ve fotoğraflar ile iddianameye konu edilmeyen ancak dosyaya delil olarak sunulan elektronik postadaki ifadeler birlikte değerlendirildiğinde doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, silahla tehdit ile değişik zamanlarda aynı kişiye yönelen tehdit eylemleri nedeniyle TCK’nın 43. maddesi uygulanmamış ise de, karşı temyiz olmadığından bozma yapılamayacağından kararın onanmasına karar verilmiştir.

T.C.
Yargıtay
4. Ceza Dairesi
E: 2013/33146 K: 2016/1081 K.T.: 21.01.2016

 

“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 4 – 2012/34475
MAHKEMESİ : Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 04/10/2011
NUMARASI : 2010/441 (E) ve 2011/519 (K)
SUÇLAR : Tehdit, mala zarar verme, yaralama

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
1-Mala zarar verme ve yaralama suçlarına ilişkin kararda öngörülen cezaların nitelik ve niceliğine göre, karar tarihi itibariyle hükümlerin temyiz edilemez olduğu anlaşıldığından, 5320 sayılı Kanunun 8/1 ve 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddeleri uyarınca sanık H.. Ö..’ün tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİNE,
2-Tehdit suçundan kurulan hükme ilişkin temyize gelince;
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Sanığa yükletilen tehdit eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
Eylemin müştekinin anlatımları, sanığın facebook sayfasındaki yazılı metin ve fotoğraflar ile iddianameye konu edilmeyen ancak dosyaya delil olarak sunulan elektronik postadaki ifadeler birlikte değerlendirildiğinde doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine uyduğu,
Silahla tehdit ile değişik zamanlarda aynı kişiye yönelen tehdit eylemleri nedeniyle TCK’nın 43. maddesi uygulanmamış ise de, karşı temyiz olmadığından bozma yapılamayacağı,
Cezanın kanuni bağlamda uygulandığı,
Anayasa Mahkemesi’nin hükümden sonra 24/11/2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı ile TCK’nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendine yönelik olarak vermiş olduğu iptal kararlarının, kapsam ve içerik itibariyle infaz aşamasında mahallinde gözetilebileceği,

Anlaşıldığından, sanık H.. Ö..’ün ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye aykırı olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA, 21/01/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları