1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 22. Hukuk Dairesi
  4. FACEBOOK YAZIŞMALARINDA; İŞÇİNİN İŞTEN AYRILMA İRADESİNİ AÇIKLAMASI

FACEBOOK YAZIŞMALARINDA; İŞÇİNİN İŞTEN AYRILMA İRADESİNİ AÇIKLAMASI

Yazdırılabilir versiyonu indir

Özet: İşçinin Facebook yazışmalarında işten ayrılacağını, rapor süresi dolmasına rağmen işe başlamadığı ve iş sözleşmesini başka bir işyerinde çalışmak için kendisinin feshettiği anlaşılmakla, bu durum fesih için haklı sebep teşkil etmediğinden kıdem ve ihbar tazminatının reddine karar verilmesi gerekirken, dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçeyle kabulü isabetli görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.

T.C.
Yargıtay
22. Hukuk Dairesi
E: 2014/23847 K: 2014/31116 K.T.: 11.11.2014

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Edirne İş Mahkemesi
TARİHİ : 19/04/2013
NUMARASI : 2012/375-2013/139

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin haklı bir sebep olmaksızın feshedildiğini belirterek davalıdan kıdem – ihbar tazminatı ile sair işçilik alacaklarının tahsilini istemiştir.
Davalı vekili, davacının işyerini terk ettiğini, iş sözleşmesinin feshedilmediğini belirterek davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, geçimini emeği ile sağlayan işçinin beklenmedik şekilde kendi özgür iradesi ile iş sözleşmesini haklı bir sebep olmaksızın feshetmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu gerekçesiyle, bilirkişi raporundaki hesaplamalar doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.
2-Taraflar arasında fesih tartışmalıdır.
Davacı iş sözleşmesinin işveren tarafından 30.11.2010 tarihinde feshedildiğini ileri sürmüş; davalı ise en son 22.11.2010-29.11.2010 tarihlerinde raporlu olduğunu, rapor sonrasında işe başlamadığını, facebook yazışmalarından işten ayrılmaya Eylül/2010 tarihinde karar verdiğini, gayrı resmi şekilde fitness salonunda çalışmaya başladığını, iş sözleşmesinin kendileri tarafından feshedilmediğini savunmuştur.
Dosya içerisinde, savunmada belirtilen tarihlerden sonra davacının işe gelmediğine ilişkin devamsızlık tutanakları bulunmaktadır.
Davacı tanıkları davalı işyerinde çalışmayan kişiler olup feshe ilişkin görgüye dayalı bilgileri bulunmamaktadır. Davalı tanıkları ise davacının iş sözleşmesini kendisinin feshettiğini, fitness salonunda çalışmaya başladığını beyan etmişlerdir.
Somut olayda, dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının iş sözleşmesini başka bir işyerinde çalışmak için kendisinin feshettiği anlaşılmakla, bu durum fesih için haklı sebep teşkil etmediğinden kıdem ve ihbar tazminatının reddine karar verilmesi gerekirken, dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçeyle kabulü isabetli görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 11.11.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları