1. Anasayfa
  2. Danıştay
  3. 13. Daire
  4. EVSEL KATI ATIK TRANSFER İSTASYONU İHALESİ – İŞ DENEYİM BELGESİNİN GEÇERSİZLİĞİ

EVSEL KATI ATIK TRANSFER İSTASYONU İHALESİ – İŞ DENEYİM BELGESİNİN GEÇERSİZLİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 20.02.2015 tarih ve E:2015/49, K:2015/286 sayılı kararının; ihale üzerinde kalan firmanın sunduğu iş deneyim belgesinin konusunun ihale konusuyla benzer olmadığı, iş deneyim belgesinin geçersiz sayılması gerektiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
T.C.
Danıştay
13. Daire
E: 2015/2506 K: 2015/3045 K.T.: 09.09.2015
Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin, işin gereği görüşüldü:

Dava; tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Evsel Katı Atık Transfer İstasyonlarının İki Yıllığına İşletilmesi” ihalesine ilişkin olarak davacı şirketin yaptığı itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu’nun 24.12.2014 tarihli ve 2014/UH.II-4142 sayılı kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi’nce; 27.10.2014 tarihli ihale komisyonu kararı ile … Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, davacı şirketin ise ikinci en avantajlı teklif sahibi olduğu, itirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan istekli olan Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgesinin İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde yer alan benzer iş tanımına uygun olmadığı, söz konusu maddede benzer işlerin “transfer istasyonu işletilmesi, evsel atıkların taşınması, hepsi veya herhangi birisi” şeklinde belirlendiği, ancak anılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin “yolların, caddelerin süpürülmesi, çöplerin nakledilmesi işi”ne ilişkin olduğu, transfer istasyonlarının işletilmesi işi kapsamında yüksek kapasiteli araçların kullanıldığı, çöp toplanması işinde kullanılan araçlarla aynı nitelikte olmadığı, ayrıca idarenin iş deneyim belgesini düzenleyen merciden iş deneyim belgesine konu iş kalemlerinin detaylarını sorması gerektiği, usulüne uygun olarak düzenlenmeyen söz konusu belgenin kabul edilmesinin mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verildiği, ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işlerin “transfer istasyonu işletilmesi, evsel atıkların taşınması, hepsi veya herhangi birisi” olarak belirlendiği dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesine konusu işin benzer iş olarak tanımlanan “evsel atıkların taşınması işi” kapsamında değerlendirilebileceği anlaşıldığından, ihalenin söz konusu istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığı, bu sebeple dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 20.02.2015 tarih ve E:2015/49, K:2015/286 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta giderleri avansından artan tutar ile kullanılmayan 45,60-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davacıya iadesine, 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 09.09.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları