1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 22. Hukuk Dairesi
  4. EVLİLİK NEDENİYLE İŞ AKDİNİ HAKLI OLARAK FESHEDEN İŞÇİDEN CEZAİ ŞART VE EĞİTİM MASRAFI TALEP EDİLEMEYECEĞİ

EVLİLİK NEDENİYLE İŞ AKDİNİ HAKLI OLARAK FESHEDEN İŞÇİDEN CEZAİ ŞART VE EĞİTİM MASRAFI TALEP EDİLEMEYECEĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davacının iş sözleşmesini “evlilik nedeniyle” haklı olarak sona erdirdiği anlaşıldığından, işçinin haksız feshine dayalı cezai şart ve eğitim masrafı taleplerinin yerinde olmadığı görülmekle, davanın reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
22. Hukuk Dairesi
E: 2014/18173 K: 2014/30641 K.T.: 10.11.2015
“İçtihat Metni”
Y A R G I T A Y İ L A M I
MAHKEMESİ : Kayseri 1. İş Mahkemesi
TARİHİ : 22/05/2014
NUMARASI : 2011/561-2014/522
DAVA : Davacı, icra takibine yapılan itirazın iptali ile icra inkar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde duruşmalı olarak davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 438. maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davalı borçlunun müvekkili banka şubesinde işe başladığını, istifa ettiğini, davalıya işe başlamadan önce müvekkili bankaca programlı eğitim verildiğini, eğitim masrafı yapıldığını, banka ile davalı arasında taahhütname imzalandığını, davalının taahhütnameye aykırı davranarak beş yıllık çalışma süresini doldurmadan istifa ettiğini, davalıya ihtarname gönderilerek taahhütname gereğince cezai şart ve eğitim masrafının ödenmesinin ihtar edildiğini, davalının ödememesi üzerine icra takibine geçildiğini, davalının ödeme emrine itiraz ettiğini, itirazın iptaline, icranın devamına ve davalı borçlu aleyhinde icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, evlenen işçinin evlenme nedeniyle iş akdini feshinin haklı kabul edilmesi gerektiğini, davacı bankanın haksız ve kötü niyetli olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, itirazın iptaline ve takibine devamına, icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir.
Temyiz:
Karar taraf davalı tarafça temyiz edilmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı yasal gerektirici nedenlere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Dosyada içeriğinden, davacının iş sözleşmesini “evlilik nedeniyle” haklı olarak sona erdirdiği anlaşıldığından, işçinin haksız feshine dayalı
 cezai şart
ve eğitim masrafı taleplerinin yerinde olmadığı görülmekle, davanın reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları