1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. Hukuk Genel Kurulu
  4. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE BOŞANMA – EŞLERİN YENİDEN BİRLİKTE YAŞAMAYA BAŞLAMASI

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE BOŞANMA – EŞLERİN YENİDEN BİRLİKTE YAŞAMAYA BAŞLAMASI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dosyadaki diğer delillerle birlikte özellikle davalı kadının kocasına “senden tiksiniyorum, iğreniyorum” dediği davacının annesi tarafından ifade edilmiş ise de bu sözlerden sonra tarafların tekrar bir araya gelmiş ve yaşamış olmaları, eşlerin birbirlerini bağışladıkları anlamına gelir. Mahkemenin direnme kararı yerinde değildir.
T.C.
Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu
E: 2007/2-156 K: 2007/157 K.T.: 21.03.2007
Taraflar arasındaki “boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bakırköy 1.Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 11.02.2005 gün ve 2003/512 E. 2005/38 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 15.11.2005 gün ve 2005/9623 E. 2005/15732 K. sayılı ilamı ile; (…Terk hukuki nedenine dayalı bir dava bulunmamaktadır.

Türk Medeni Kanununun 166/1-2 maddesi uyarınca; Boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması gerekir.

Oysa dinlenen davacının tanıklarının sözlerinin bir kısmı Türk Medeni Kanununun maddesinde yer alan temelinden sarsılma durumunu kabule elverişli olmayan beyanlar olup, bir kısmı ise, sebep ve saiki açıklanmayan ve inandırıcı olmaktan izahlardan ibarettir. Bu itibarla davanın reddi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülerek yetersiz gerekçe ile boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır …) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davalı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle davalı kadının kocasına “senden tiksiniyorum, iğreniyorum” dediği davacının annesi tarafından ifade edilmiş ise de bu sözlerden sonra tarafların tekrar bir araya gelmiş ve yaşamış olduklarına bu durumun eşlerin birbirlerini bağışladıkları anlamına geldiğine göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.nun 429.maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine,21.03.2007 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları