1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 8. Hukuk Dairesi
  4. EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE EDİNİLEN TAŞINMAZIN TAPU KAYDININ İPTALİ TALEBİ – AİLE  HUKUKU’NDAN KAYNAKLANAN TÜM DAVALARDA AİLE MAHKEMESİ’NİN GÖREVLİ OLDUĞU – ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ OLARAK YARGILAMAYA BAKILAMAYACAĞI

EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE EDİNİLEN TAŞINMAZIN TAPU KAYDININ İPTALİ TALEBİ – AİLE  HUKUKU’NDAN KAYNAKLANAN TÜM DAVALARDA AİLE MAHKEMESİ’NİN GÖREVLİ OLDUĞU – ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ OLARAK YARGILAMAYA BAKILAMAYACAĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davacının davası terditli olarak açılmış katkı payı nedeniyle tapu iptal ve tescil, bunun mümkün bulunmaması halinde ise alacak isteğine ilişkindir. 4787 sayılı Aile Mahkemeleri’nin Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’un 4. maddesi; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ikinci kitabından üçüncü kısım hariç olmak üzere Aile Hukuk’ndan (TMK’nın m 118-395) kaynaklanan bütün davalara Aile Mahkemesi’nde bakılacağını hükme bağlamıştır. Aile Mahkemesi kurulmayan yerlerde Hakim ve Savcılar Kurulu’nca belirlenen Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde davanın Aile Mahkemesi sıfatıyla görülüp karara bağlanması gerekir. (HGK’nın 16.11.2005 gün 2/673-617 sayılı kararı). Görev kamu düzenine ilişkindir. Mahkemece yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınması gerekir. Buna göre mahkemece davaya Aile Mahkemesi sıfatıyla bakılması gerekirken, bu husus düşünülmeden Asliye Hukuk Mahkemesi olarak yargılamaya devam edilip, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi
E: 2014/16900 K: 2016/1467 K.T.: 28.01.2016
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : … 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Tapu İptali ve Tescil, Katkı Payı Alacağı
M.. K.. ile H.. M.. aralarındaki tapu iptali ve tescil, katkı payı alacağı davasının reddine dair … 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden verilen … gün ve … sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR
Davacı M.. K.. vekili, evlilik birliği içerisinde edinilen ve davalı adına kayıtlı bulunan taşınmazın tüm bedelini vekil edeninin karşıladığı gerekçesiyle taşınmazın tapu kaydının iptali ile adına tesciline, bunun mümkün bulunmaması halinde ise 15.000 TL alacağın faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı H.. M.. vekili, öncelikle aile mahkemesinin görevli olduğunu, taşınmazın vekil edeni tarafından edinildiğini, davacının katkısının bulunmadığını bildirerek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın ispatlanmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi üzerine, hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Maddi olayları ileri sürmek taraflara, hukuki nitelendirme yapmak ve uygulanacak kanun maddelerini belirlemek hakime aittir (6100 s.lı HMK’nun 33 m). Davacının davası terditli olarak açılmış katkı payı nedeniyle tapu iptal ve tescil, bunun mümkün bulunmaması halinde ise alacak isteğine ilişkindir. 4787 sayılı Aile Mahkemeleri’nin Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’un 4. maddesi; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ikinci kitabından üçüncü kısım hariç olmak üzere aile hukukundan (TMK’nun m.118-395) kaynaklanan bütün davalara Aile Mahkemesi’nde bakılacağını hükme bağlamıştır. Aile Mahkemesi kurulmayan yerlerde Hakim ve Savcılar Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk Mahkemelerinde davanın Aile Mahkemesi sıfatıyla görülüp karara bağlanması gerekir. (HGK’nun 16.11.2005 gün 2/673-617 sayılı kararı). Görev kamu düzenine ilişkindir. Mahkemece yargılamının her aşamasında kendiliğinden dikkate alınması gerekir. Buna göre mahkemece davaya Aile Mahkemesi sıfatıyla bakılması gerekirken, bu husus düşünülmeden Asliye Hukuk Mahkemesi olarak yargılamaya devam edilip, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
-//-
SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün yukarıda gösterilen sebeplerle 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3.maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA; bozma nedenine göre davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, taraflarca HUMK’nun 440/I maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 25,20 TL peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine 28.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları