1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 13. Hukuk Dairesi
  4. EVLENMEDEN ÖNCE ÇEYİZ OLARAK VERİLEN ANCAK DEVRİ YAPILMAYAN TAŞINMAZ – DEĞERİNİN ÖDENMESİ İSTEMİ 

EVLENMEDEN ÖNCE ÇEYİZ OLARAK VERİLEN ANCAK DEVRİ YAPILMAYAN TAŞINMAZ – DEĞERİNİN ÖDENMESİ İSTEMİ 

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davacı, evlenmeden önce kendisine hediye olarak verilen camekan ve taşınmazın, adına tapuda devrinin yapılmaması nedeniyle, değerini istemektedir. Davacının davalıların oğluyla 11.12.2002 tarihinde evlendiği, 17.02.2014 tarihinde boşandığı, davaya konu sözleşmenin evlenmeden önce çeyiz olarak düzenlendiği ancak tapu devrinin yapılmadığı anlaşılmaktadır. Zilyetliğin davacıda olduğunun kabulü neticesinde, zamanaşımı itirazının reddi yönündeki değerlendirme sonuç itibariyle isabetli bulunmuştur. Taraflar arasında yapılan bu sözleşmenin bağış olarak düzenlendiği düşünülse de, resmi şekilde yapılmayan tapulu taşınmazın bağışına dair sözleşme hukuken geçersizdir. Menkul niteliğinde olan camekan yönünden bir değerlendirme yapılması, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yukarda belirtilen hususlar dikkate alınmadan yanılgılı değerlendirmeyle, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi
E: 2015/33615 K: 2016/23986 K.T.: 21.12.2016
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalılar avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalılar vekili avukat …… geldi. Karşı taraftan gelen olmadığından onun yokluğunda duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR: Davacı, davalıların gelinleri olduğunu, eşi ile boşanma aşamasında olduklarını, evlenmeden önce davalılar ile arasında 26.11.2002 tarihli camekan ve taşınmaz devir sözleşmesinin imzalandığını, sözleşmede tapu devrinin daha sonra yapılacağının belirtildiğini ancak evlilik birliğinin devam ettiği süre içerisinde davalıların tapu devrini vermekten kaçındıklarını, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla, davaya konu taşınmazın değeri olan 54.518,79 TL’nin faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.
Mahkemece, davacının davasının kabulüne, 54.518,79 TL’nin dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan alınıp davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalılar tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, evlenmeden önce kendisine hediye olarak verilen camekan ve taşınmazın, adına tapuda devrinin yapılmaması nedeniyle, değerini istemektedir. Dosya kapsamından, davacının davalıların oğluyla 11.12.2002 tarihinde evlendiği, 17.02.2014 tarihinde boşandığı, davaya konu sözleşmenin evlenmeden önce çeyiz olarak düzenlendiği ancak tapu devrinin yapılmadığı anlaşılmaktadır. Mahkeme gerekçesinde, davaya konu yerin başlangıçta … adına kayıtlı olması sebebiyle tescil imkanı bulunmadığından davalının zamanaşımı itirazını reddetmişse de, davaya konu yerin 26.11.2002 tarihli sözleşme zamanında davalılar adına tapuda tescilli olduğu anlaşılmakla birlikte, dinlenen tanık ifadelerinden zilyetliğin davacıda olduğunun kabulü neticesinde, zamanaşımı itirazının reddi yönündeki değerlendirme sonuç itibariyle isabetli bulunmuştur. Bununla birlikte, taraflar arasında yapılan bu sözleşmenin bağış olarak düzenlendiği düşünülse de, resmi şekilde yapılmayan tapulu taşınmazın bağışına dair sözleşme hukuken geçersizdir. (MK 705-706, TBK 237 (Eski BK 213. md), Tapu K. 26. ve Noterlik K. 60. maddeleri). O halde, mahkemece, sadece menkul niteliğinde olan camekan yönünden bir değerlendirme yapılması, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yukarda belirtilen hususlar dikkate alınmadan yanılgılı değerlendirmeyle, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan sebeplerle kararın temyiz eden davalılar lehine BOZULMASINA, 1350,00 TL duruşma avukatlık parasının davacıdan alınarak davalılara ödenmesine, peşin alınan 931,05 TL harcın istenmesi halinde davalılara iadesine, HUMK’un 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21/12/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları