1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 2. Hukuk Dairesi
  4. EŞLERİN EŞİT DERECEDE KUSURLU OLMASI – VELAYETİN ÇOCUĞUN MENFAATİNE GÖRE VERİLMESİ

EŞLERİN EŞİT DERECEDE KUSURLU OLMASI – VELAYETİN ÇOCUĞUN MENFAATİNE GÖRE VERİLMESİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Müşterek çocuk 2007 doğumlu olup, anne bakım ve şefkatine muhtaçtır. Yargılama sırasında anne yanında kaldığı gibi, mahkemece görevlendirilen pedegog bilirkişi tarafından hazırlanan raporda da velayetin anneye verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Davacı-davalı annenin velayet görevini ifada bir kusuru ispat edilememiştir. Durum böyleyken velayetin anne yerine babaya verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
2. Hukuk Dairesi
E: 2013/8080 K: 2014/368 K.T.: 14.01.2014
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-davalı (kadın) tarafından, kocanın kabul edilen boşanma davası, kusur belirlemesi, velayet ve tazminatlar yönünden; davalı- davacı (koca) tarafından ise kadının kabul edilen boşanma davası, kusur belirlemesi ve manevi tazminatın miktarı yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 14.01.2014 günü duruşmalı temyiz eden davacı-karşı davalı F.P. ile vekili gelmediler. Karşı taraf temyiz eden davalı-karşı davacı B.P. vekili Av. T.B. geldi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle eşini ailesiyle birlikte yaşamaya zorlayan, eşine fiziksel şiddet uygulayan davalı-davacı koca ile, güven sarsıcı davranışlarda bulunan davacı-davalı kadının eşit oranda kusurlu davranışlarıyla boşanmaya sebebiyet verdiklerinin anlaşılmasına göre davalı-davacı kocanın tüm, davacı-davalı kadının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışındaki temyiz itirazları yersizdir.
2- Müşterek çocuk A.S. 2007 doğumlu olup, anne bakım ve şefkatine muhtaçtır. Yargılama sırasında anne yanında kaldığı gibi, mahkemece görevlendirilen pedegog bilirkişi tarafından hazırlanan raporda da velayetin anneye verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Davacı-davalı annenin velayet görevini ifada bir kusuru ispat edilememiştir. Durum böyleyken velayetin anne yerine babaya verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
3- Boşanmaya sebebiyet veren olaylarda eşit kusurlu olduğu anlaşılan davalı-davacı koca yararına manevi tazminata (TMK md. 174/2) hükmedilmesi de doğru bulunmamıştır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle davacı- davalı kadın yararına BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz ilam harcının temyiz eden Burak’a yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 119.00 TL temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatıran Fatma’ya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 14.01.2014 (Salı)
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları