1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 4. Hukuk Dairesi
  4. EŞİYLE İLİŞKİ YAŞAYAN KİŞİYE KARŞI MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI – ZAMANAŞIMININ BOŞANMA KARARININ KESİNLEŞMESİYLE BAŞLAYACAĞI

EŞİYLE İLİŞKİ YAŞAYAN KİŞİYE KARŞI MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI – ZAMANAŞIMININ BOŞANMA KARARININ KESİNLEŞMESİYLE BAŞLAYACAĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Tarafların boşanmalarına dair verilen ilam 01/02/2013 tarihinde kesinleşmiştir. Dolayısı ile davacı zararı bu tarihte öğrenmiştir. Dava tarihi ile zararın öğrenildiği tarih nazara alındığında yasada öngörülen 2 yıllık zamanaşımı süresinin dolmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece işin esasının incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru görülmemiş kararın bozulması gerekmiştir.
T.C.
Yargıtay
4. Hukuk Dairesi
E: 2015/11781 K: 2015/13425 K.T.: 23.11.2015
Davacı A.A. vekili Avukat M.Ö. tarafından, davalı M.G. aleyhine 23/12/2014 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın zamanaşımı nedeniyle reddine dair verilen 15/06/2015 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:
Dava, kişilik haklarına saldırı nedeniyle uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiş; karar, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, dava dışı eşiyle ilişki yaşayan davalının eylemleri nedeniyle eşinden boşandığını, yaşanan bu ilişki nedeniyle manevi olarak yıprandığını belirterek uğradığı manevi zararın ödetilmesini istemiştir.
Davalı, zamanaşımı def’inde bulunarak haksız ve yersiz açılan davanın reddini savunmuştur.
Dava, haksız eylem nedeniyle uğranılan zararın tahsili istemine ilişkin olup, TBK’nın 72. maddesi uyarınca zamanaşımı süresi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl, her halde zarar veren eylemin gerçekleşmesinden itibaren 10 yıldır. Somut olaya gelince, dosyadaki bilgi ve belgelerden; dava dışı eşin davacı aleyhine “..”, davacının da dava dışı eşi aleyhine “..” nedenine dayalı olarak açtığı dava ve birleşen dava bakımından yapılan yargılama sonunda davaların kabulü ile tarafların boşanmalarına dair verilen 2012/497 esas, 2012/653 karar sayılı ilam 01/02/2013 tarihinde kesinleşmiştir. Dolayısı ile davacı zararı bu tarihte öğrenmiştir. Dava tarihi ile zararın öğrenildiği tarih nazara alındığında yasada öngörülen 2 yıllık zamanaşımı süresinin dolmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece işin esasının incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru görülmemiş kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 23/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları