1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 19. Hukuk Dairesi
  4. EŞİN RIZASI OLMADAN KEFİL OLUNMASI – KREDİ SÖZLEŞMESİNİN AKDOLUNDUĞU TARİHTEN 11 YIL GEÇTİKTEN SONRA KEFALETİN GEÇERSİZ OLDUĞUNUN SAVUNULMASI

EŞİN RIZASI OLMADAN KEFİL OLUNMASI – KREDİ SÖZLEŞMESİNİN AKDOLUNDUĞU TARİHTEN 11 YIL GEÇTİKTEN SONRA KEFALETİN GEÇERSİZ OLDUĞUNUN SAVUNULMASI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava, itirazın iptali talebine ilişkindir. Davaya dayanak kredi sözleşmesinin akdolunduğu tarihten onbir yıl geçtikten sonra davalılar vekilince kefillerin eşlerinin rızası olmadığının ve böylece kefaletin geçersiz bulunduğunun savunulmasının iyiniyetle bağdaşmayacağından bahisle davanın kabulüne karar verilmelidir.
T.C.
Yargıtay
19. Hukuk Dairesi
E: 2014/16821 K: 2015/2589 K.T.: 25.02.2015
DAVA: Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR: Davacı vekili; müvekkili banka ile davadışı O… Ltd. Şti. arasında akdolunan kredi sözleşmesi kapsamında davalıların da kefil olarak yer aldığını, kredi borcunun kısmen ödenmemesi üzerine aleyhlerine girişilen takibe davalıların itirazı sonucu takibin durduğunu belirterek, itirazın iptaliyle, takibin devamına ve %20 oranında icra inkar tazminatının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekili, yazılı cevap dilekçesi sunmamış olup sözlü yargılama sırasındaki yazılı beyanından davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece; davaya dayanak kredi sözleşmesinin akdolunduğu 08.06.2003 tarihinden onbir yıl geçtikten sonra davalılar vekilince TBK’nın 584. maddesi uyarınca kefillerin eşlerinin rızası olmadığının ve böylece kefaletin geçersiz bulunduğunun savunulmasının iyiniyetle bağdaşmayacağından bahisle ve benimsenen bilirkişi raporuna atıfla davanın kabulüne, davalıların takibe itirazlarının iptaliyle takibin davamına, itirazın iptaline karar verilen asıl alacak tutarı 14.859,78 TL’ye takip tarihinden itibaren %22,93 oranında temerrüt faizi ve %5 BSMV uygulanmasına, hükmolunan toplam tutar 17.378,89 TL’nin %20’si oranındaki icra inkar tazminatının davalılardan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalılar vekilince temyiz edilmiştir.
SONUÇ: Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalılar vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 25.02.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları