1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 15. Hukuk Dairesi
  4. ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI İŞ BEDELİ ALACAĞI – TALEPLE BAĞLILIK – OTOMASYON KONUSUNDA UZMAN BİLİRKİŞİDEN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ

ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI İŞ BEDELİ ALACAĞI – TALEPLE BAĞLILIK – OTOMASYON KONUSUNDA UZMAN BİLİRKİŞİDEN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedeli alacağının ödenmesi istemiyle girişilen icra takibine vâki itirazın iptâline ilişkindir. Mahkemece mali müşavir bilirkişiden rapor alınmış ise de, uyuşmazlık konusunda mali müşavirin uzman bulunmadığı ortadadır. O halde mahkemece yapılması gereken iş, HMK’nın 266. maddesi hükmünce otomasyon konusunda uzman bilirkişiye geçici kabul tutanakları incelettirilerek davacının yükümlülüğünde bulunan otomasyon işine ilişkin eksik bulunup bulunmadığının, varsa eksikliklerin giderilme bedelinin geçici kabul tarihinden itibaren makul süredeki piyasa fiyatlarına göre değerini hesaplattırmak, davacının kalan iş bedeli alacağından mahsup ile sonucuna göre hüküm kurmaktan ibarettir. 

T.C.
Yargıtay
15. Hukuk Dairesi
E: 2014/2311 K: 2015/1158 K.T.: 04.03.2015

DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili geldi. Davalı vekili gelmedi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davacı avukatı dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmıştı. Bu kere dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR: Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedeli alacağının ödenmesi istemiyle girişilen icra takibine vâki itirazın iptâline ilişkindir. Davalı eksik iş bulunduğunu, davacı tarafından giderilmediğinden kalan alacağın ödenmediğini belirtmiş, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş karar, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Taraflar arasında dava dışı TOKİ’ye ait Ardahan, Yalova, Rize, İstanbul Vakıf Guraba Hastanesi ile Fatih Üniversitesi Kız Öğrenci Yurdu Otomasyon işlerinin yapılması konusunda sözlü anlaşmanın varlığı ile iş bedelinden bakiye alacağın 35.941,71 TL olduğu uyuşmazlık konusu değildir. Uyuşmazlık, işin eksik yapıldığı konusundadır. Davalı, TOKİ tarafından düzenlenen geçici kabul tutanaklarında, davacının yükümlülüğünde olan otomasyon sistemindeki eksikliklerin saptandığını, giderilmesi hususunda kendilerine süre tanındığını, bu nedenle 27.10.2011 – 16.11.2011 – 27.04.2012 tarihli ihtarlarla otomasyon sisteminin devreye alınması için belirtilen eksikliklerin giderilmesinin davacıdan istenmesine karşı giderilmediğini, kendileri tarafından tamamlandığını, eksikler karşılığı 15.11.2012 gün ve 45860 numaralı 33.780,57 TL tutarlı faturanın keşide edilmesine karşın davacının bedeli ödemediğini belirterek eksik işler tutarının iş bedelinden mahsubunu istemiştir. Kural olarak yüklenicinin iş bedeline hak kazanabilmesi için yükümlendiği eseri sözleşmeye, amacına, fen ve sanat kurallarına uygun teslim ettiğini kanıtlaması zorunludur. Davalı eksik bulunduğunu savunduğuna göre bu hususun uzman bilirkişilerce incelenmesi gerekir. Mahkemece mali müşavir bilirkişiden rapor alınmış ise de, uyuşmazlık konusunda mali müşavirin uzman bulunmadığı ortadadır. O halde mahkemece yapılması gereken iş, 6100 sayılı HMK’nın 266. maddesi hükmünce otomasyon konusunda uzman bilirkişiye TOKİ tarafından düzenlenen geçici kabul tutanakları incelettirilerek davacının yükümlülüğünde bulunan otomasyon işine ilişkin eksik bulunup bulunmadığının, varsa eksikliklerin giderilme bedelinin geçici kabul tarihinden itibaren makul süredeki piyasa fiyatlarına göre değerini hesaplattırmak, davacının kalan iş bedeli alacağından mahsup ile sonucuna göre hüküm kurmaktan ibarettir. Diğer yandan takipte 48.547,47 TL asıl alacak, 1.757,42 TL işlemiş faiz takip konusu yapıldığı halde davada asıl alacak tutarı üzerinden harç ödenmek suretiyle itirazın iptâline karar verilmesi talep edilmiş, bu haliyle işlemiş faize ilişkin talep bulunmadığı halde 1.378,76 TL işlemiş faizin de hüküm altına alınması 6100 sayılı HMK’nın 26. maddesine aykırı olmuştur.
Karar açıklanan nedenlerle bozulmalıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, Yargıtay duruşmasında vekille temsil edilmediğinden davalı yararına vekâlet ücreti takdirine yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine, 04.03.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları