1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 15. Hukuk Dairesi
  4. ESER SÖZLEŞMESİ – ESER SÖZLEŞMESİNİN GENEL HÜKÜMLERİ – TAŞERON İLE İŞ SAHİBİ ARASINDA ESER SÖZLEŞMESİ

ESER SÖZLEŞMESİ – ESER SÖZLEŞMESİNİN GENEL HÜKÜMLERİ – TAŞERON İLE İŞ SAHİBİ ARASINDA ESER SÖZLEŞMESİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Eser sözleşmesinin bulunduğu ve eser sözleşmesinin genel hükümler ve Türk Borçlar Kanunu’nun 470. maddesinde düzenlendiği ve davanın mutlak ya da nispî ticari dava olmadığı gerekçesiyle açılan davaya bakma görevinin Asliye Hukuk Mahkemesi’ne ait olduğu kanaati ile görevsizlik kararı verilmesi isabetli olmamıştır.
T.C.
Yargıtay
15. Hukuk Dairesi
E: 2014/6140 K: 2014/6647 K.T.: 18.11.2014
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedelinin tahsili amacıyla yürütülen icra takibine itirazın iptâli talebinden ibarettir. Davacılar taşeron, davalı ise yüklenicidir. Davacı vekili, müvekkilinin çelik konstrüksiyon işi ile iştigal ettiğini ve İstanbul ili Beyoğlu ilçesinde …. Mahallesi’ndeki 482 ada 1 parsel sayılı taşınmazda bulunan binanın çelik işlerinin yapılması için davalı ile iki ayrı sözleşme düzenlendiğini, bu sözleşmeler uyarınca müvekkilinin işini yaptığını ancak iş bedellerini tahsil edemediğini, bunun üzerine İstanbul 20. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2012/53 D.İş sayılı dosyası üzerinden delil tespiti yaptırdığını ve tespit edilen alacaklarının tahsili için İstanbul 33. İcra Müdürlüğü’nün 2012/14957 Esas sayılı dosyası ile ilâmsız icra takibi yaptığını, bu takibe davalı yüklenicinin haksız yere itiraz ettiğini, haksız itirazın iptâlini ve %20 oranında icra inkâr tazminatına karar verilmesini talep etmiş, davalı vekili ise cevabında; davacının sözleşme gereklerini kusuru ile yerine getirmediğini, davalıya avans ödemesi yapılmasına rağmen işin belirlenen süresinde yerine getirilmediğini, kendilerinin de İstanbul 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2012/33 D.İş sayılı dosyası üzerinden delil tespiti yaptırdıklarını savunarak davanın reddini istemiş, mahkemece Asliye Hukuk Mahkemelerinin görevli olduğundan bahisle mahkemenin görevsizliğine, dosyanın yetkili ve görevli İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiş, verilen karar davalı vekilince süresinde temyiz edilmiştir.
Uyuşmazlık davanın ticari dava olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 3. maddesinde bu Kanunda düzenlenen hususlarla bir ticarî işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticarî işlerdendir düzenlemesi bulunmaktadır. Aynı Kanunun 4. maddesi gereğince her iki tarafın ticarî işletmesinden kaynaklanan hukuk davaları, çekişmesiz yargı işleri ve tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın kanun maddesinde sayılı davaların ticarî dava olduğunu ve ticaret mahkemelerinin görevli olduğu belirtilmiş, yine Türk Ticaret Yasası’nın 5/1. maddesinde aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın, asliye ticaret mahkemesinin tüm ticarî davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevli olduğu belirtilmiştir.
Dava konusu somut olayda davacı taşeron şirketin, davalı yüklenici şirkete ait İstanbul ili Beyoğlu ilçesinde … Mahallesi’ndeki 482 ada 1 parsel sayılı taşınmazda bulunan binanın çelik işlerinin yapılması işini üstlenmiş, anılan iş davacı taşeron şirketin ticarî işletmesiyle ilgili bulunmakta ve davacı yönünden ticarî iş niteliği arzetmektedir. Yine davalı şirkete ait konut inşaatı işinin yapıldığı ve davacı şirketin de ticarî işletmesiyle ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Buna rağmen yerel mahkemece somut olayda eser sözleşmesinin bulunduğu ve eser sözleşmesinin genel hükümler ve Türk Borçlar Kanunu’nun 470. maddesinde düzenlendiği ve davanın mutlak ya da nispî ticari dava olmadığı gerekçesiyle açılan davaya bakma görevinin Asliye Hukuk Mahkemesi’ne ait olduğu kanaati ile görevsizlik kararı verilmesi isabetli olmamıştır.
Tüm bu nedenlerle görevli mahkeme İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi’dir. İşin esasının incelenip sonucu dairesinde bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu görevsizlik kararı verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle davalının temyiz itirazlarının kabulüne ve kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 18.11.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları