1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 2. Hukuk Dairesi
  4. ERKEĞİN EŞİNİ SOSYAL ORTAMLARDA VE ÖZEL GÜNLERDE YALNIZ BIRAKMASININ BOŞANMADA HAKLI SEBEP OLDUĞU

ERKEĞİN EŞİNİ SOSYAL ORTAMLARDA VE ÖZEL GÜNLERDE YALNIZ BIRAKMASININ BOŞANMADA HAKLI SEBEP OLDUĞU

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Yerel mahkeme, davacı-karşı davalı erkeği boşanma davasında haklı bulmuş, kusurlu kabul ettiği davalı-karşı davacı kadının davasını kabul etmemiştir. Oysa erkeğin eşine ilgi göstermediği, sosyal ortamlarda ve özel günlerde onu yalnız bıraktığı nazara alındığında karşı davacı kadın da boşanma davası açmakta haksız değildir. Bu nedenle, davalı-karşı davacı kadının da davasının kabul edilmesi gerekirken reddedilmesi yerinde değildir.
T.C.
Yargıtay
2. Hukuk Dairesi
E: 2015/20218 K: 2016/13513 K.T.: 04.10.2016
 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı kadın tarafından, reddedilen boşanma ve ziynet alacağı davaları ile erkeğin kabul edilen boşanma davası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-karşı davacı kadının ziynet alacağı davasının reddine yönelik temyiz itirazları yersizdir.

2-Davalı-karşı davacı kadının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

Mahkemece, evlilik birliğinin sarsılmasına yol açan olaylarda, davalı-karşı davacı kadının tamamen kusurlu olduğu kabul edilerek, kadının davasının reddine, erkeğin davasının kabulü ile boşanmalarına karar verilmiş ise de; davalı-karşı davacı kadının mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranışları yanında, davacı-karşı davalı erkeğin de eşine karşı ilgisiz olduğu, eşini sürekli özel günlerde ve sosyal ortamlarda yalnız bıraktığı ve boşanmaya sebebiyet veren olaylarda, kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Bu halde, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Gerçekleşen olaylar karşısında, davalı-karşı davacı kadın da dava açmakta haklı olup, Türk Medeni Kanununun 166.maddesi koşulları kadının davası yönünden gerçekleşmiştir. O halde, davalı-karşı davacı kadının boşanma davasının da kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda (2.) bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre yeniden karar verilmesi gerekli hale gelen davacı-karşı davalı erkeğin boşanma davası ve fer’ilerine yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, davalı-karşı davacı kadının ziynet alacağı davasına yönelik temyiz itirazlarının ise yukarıda (1.) bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 04.10.2016 (Salı)

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları