1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 2. Hukuk Dairesi
  4. ELEKTRONİK ORTAMDAKİ VERİLERİN İSPAT GÜCÜ – DELİL GÖSTERİLEN VERİLERİN DİĞER EŞ TARAFINDAN OLUŞTURULMASI

ELEKTRONİK ORTAMDAKİ VERİLERİN İSPAT GÜCÜ – DELİL GÖSTERİLEN VERİLERİN DİĞER EŞ TARAFINDAN OLUŞTURULMASI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Taraflar arasındaki evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı boşanma davasında, davacının delil olarak gösterdiği bir sosyal paylaşım sitesindeki yazışmaları içeren verilerin tek başına delil özelliği yoktur; kaldı ki bu veriler davacı tarafından oluşturulmuştur. Buna göre, tarafların evliliğini temelden sarsıldığını ispatlayacak nitelikte delil elde edilememiştir ve davanın reddi gerekir.
T.C.
Yargıtay
2. Hukuk Dairesi
E: 2013/19577 K: 2014/1926 K.T.: 05.02.2014

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Mahkemece; davacı tarafından dosyaya sunulan elektronik ortamdan elde edilen resimler ve elektronik ortamda (sosyal paylaşım sitesi kullanılarak) yapılan görüşmelere ilişkin çıktılar esas alınarak, kocanın güven sarsıcı davranışları sabit kabul edilmiş, buna bağlı olarak boşanma kararı verilmiştir.

Elektronik ortamdaki fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcılar, diğer delillerle desteklendikleri takdirde “delil” olarak hükme esas alınabilir. Bu veriler tek başına vakıaların ispatına yeterli değildir. Hükme esas alınan elektronik ortamdan elde edilen görüntülerdeki şahısların kocanın yakınları olduğu anlaşılmaktadır. “Facebook” isimli sosyal paylaşım sitesi kullanılarak kocanın, dayısıyla görüşmelerine ilişkin iletişim kayıtlarının da; davacının, sosyal paylaşım sitesinde kendisini “kocanın dayısı” yerine koymak suretiyle “dayısı ile koca” yazışıyormuş görüntüsü verilerek davacı tarafından oluşturulduğu, davacının da bunu kabul ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yapılan görüşme kayıtları da vakıaların ispatında dikkate alınamaz (HMK md. 189/2).

Dosyada sözü edilen elektronik veriler dışında taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan bırakmayacak nitelikte bir geçimsizliği kabule elverişli ciddi sebep ve deliller tespit edilememiş, Türk Medeni Kanununun 166. maddesinde yer alan çekilmezlik ve temelden sarsılma olgusu davada gerçekleşmemiştir. Bu durumda davanın reddi gerekirken, yetersiz gerekçe ile boşanmaya karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer yönlerin incelenmesine yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 05.02.2014

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları