1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 1. Hukuk Dairesi
  4. EL ATMANIN ÖNLENMESİ İSTEMİ – YETKİSİZLİK KARARI – DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI

EL ATMANIN ÖNLENMESİ İSTEMİ – YETKİSİZLİK KARARI – DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava, elatmanın önlenmesi isteğiyle Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmıştır. Somut olayda, Asliye Hukuk Mahkemesince verilen yetkisizlik kararının kesinleştiği, 10 günlük süre içinde tarafların dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesi için herhangi bir müracaatta bulunmadığı, dosyanın mahkemece kendiliğinden ( resen ) yetkili mahkemeye gönderildiği anlaşılmaktadır. Hâl böyle olunca,1086 sayılı HUMK. 193. ( 6100 sayılı HMK. nun 20. ) maddesi dikkate alınarak davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekir.
T.C.
Yargıtay
1. Hukuk Dairesi
E: 2015/2202 K: 2015/3269 K.T.: 04.03.2015
DAVA : Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Dava, elatmanın önlenmesi isteğiyle 16.01.2001 tarihinde Patnos Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmış, verilen yetkisizlik karar, Dairece “… davacı dayanağı tapu kayıtlarının hangi ilçenin mülki hudutları içerisinde kaldığının belirlenmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken bu husus saptanmadan ayrıca 1326 tarih 2 nolu tapu kaydı uygulanmadan yetkisizlik kararı verilmesinin doğru olmadığı…”, gerekçesiyle bozulmuş, mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan araştırma sonucu çekişme konusu yerlerin Malazgirt İlçesi mülki hudutları içerisinde kaldığı gerekçesi ile dava dosyasının talep halinde yetkili Malazgirt Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş;verilen yetkisizlik kararının 16.12.2010 tarihinde kesinleşmesi üzerine dava dosyası kendiliğinden ( resen ) 18.01.2011 tarihinde yetkili Malazgirt Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmiş, mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
Hemen belirtilmelidir ki; her hadise vuku bulduğu tarihteki yasal düzenlemeye tabi olup, davanın yetkisizlikle karara bağlandığı tarih itibariyle 1086 sayılı HUMK. yürürlüktedir. O halde, anılan bu Yasanın 193. maddesinin gözetilmesi gerekeceği kuşkusuzdur. Esasen, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK’nun 448. maddesinde de tamamlanmış olgularda HMK. nun uygulanmayacağı öngörülmüştür.
Bilindiği üzere, görevsizlik veya yetkisizlik kararı veren mahkeme bu kararında dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesine karar vermekle yetinir. Dava dosyasını kendiliğinden ( re’sen ) görevli veya yetkili mahkemeye gönderemez. Dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesi ve davaya görevli veya yetkili mahkemede devam edilebilmesi için, görevsizlik veya yetkisizlik kararının kesinleşmesinden; kanun yoluna başvurulmuş ise, bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde taraflardan birinin kararı veren mahkemeye başvurarak dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aksi halde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir ( 1086 sayılı HUMK. 193. maddesi ). 10 günlük süre hak düşürücü nitelikte olup, mahkemece re’sen gözetilir.
Somut olayda, Patnos Asliye Hukuk Mahkemesince verilen yetkisizlik kararının 16.12.2010 tarihinde kesinleştiği, 10 günlük süre içinde tarafların dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesi için herhangi bir müracaatta bulunmadığı, dosyanın mahkemece kendiliğinden ( resen ) yetkili mahkemeye gönderildiği anlaşılmaktadır.
Hâl böyle olunca,1086 sayılı HUMK. 193. ( 6100 sayılı HMK.nun 20. ) maddesi dikkate alınarak davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekirken, işin esasının hükme bağlanması doğru değildir.
SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazı açıklanan nedenlerden ötürü yerindedir. Kabulü ile, hükmün ( 6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile ) 1086 sayılı HUMK’un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 04.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları