1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 1. Hukuk Dairesi
  4. ECRİMİSİL İSTEMİ – SONRAKİ DÖNEMLER İÇİN ECRİMİSİL DEĞERİ – BAZ İSTASYONU – KİRA GELİRİ 

ECRİMİSİL İSTEMİ – SONRAKİ DÖNEMLER İÇİN ECRİMİSİL DEĞERİ – BAZ İSTASYONU – KİRA GELİRİ 

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava, ecrimisil istemine ilişkindir. İlke olarak, kira geliri üzerinden ecrimisil belirlenmesinde, taşınmazın davaya konu ilk dönemde mevcut haliyle serbest şartlarda getirebileceği kira parası, emsal kira sözleşmeleri ile karşılaştırılarak, taşınmazın büyüklüğü, niteliği ve çevre özellikleri de nazara alınarak yöredeki rayiçe göre belirlenir. Sonraki dönemler için ecrimisil değeri ise ilk dönem için belirlenen miktara ÜFE artış oranının tamamının yansıtılması suretiyle bulunacak miktardan az olmamak üzere takdir edilir. Çekişmeli 6 Sayılı parselin tapu kaydının tüm tedavülleri ile birlikte getirtilmesi davalı K… Gıda Turizm Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti ile davalı Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. davaya konu parsele yönelik yapılan bir sözleşmenin bulunmadığı gözetilerek davalı K… Gıda Turizm Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti bakımından davanın reddine karar verilmesi, davalı Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin baz istasyonunu hangi tarihte çekişme konusu taşınmaza kurduğunun açıklığa kavuşturulması ve bu tarihten itibaren, davacıların istek tarihi de dikkate alınarak, yukarıdaki ilkler uyarınca ecrimisilin belirlenmesi ve belirlenecek ecrimisilin de davalı Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’den tahsiline karar verilmesi gerekir.
T.C.
Yargıtay
1. Hukuk Dairesi
E: 2015/15496 K: 2016/5188 K.T.: 27.04.2016
DAVA : Taraflar arasında görülen ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davalı M. M. hakkında açılan davanın husumet sebebiyle reddine, davalı A… Tur. ve Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında açılan davanın reddine, diğer davalılar K… Gıda Turizm Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti ile Avea İletişisim Hizmetleri A.Ş. bakımından ise elatmanın önlenmesi isteğinin kabulüne, ecrimisil talebinin ise kısmen kabulüne dair olarak verilen karar davacı vekili, davalı Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. vekili ve davalı K… Gıda Sanayi Turizm Danışmanlık ve Tic. Ltd.Şti vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Dava, ecrimisil istemine ilişkindir.
Mahkemece, davalı M. M. hakkında açılan davanın, sözleşmeyi K… Gıda Turizm Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti’nin temsilcisi sıfatı ile yapmış olduğu, davalı A… Turizm ve Gıda San ve Tic. Ltd. Şti’nin ise ecrimisil istenilen dönemde bir sorumluluğunun bulunmadığı gerekçesiyle anılan davalılar yönünden davanın reddine, diğer davalılar K… Gıda Turizm Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti ile Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. bakımından ise haksız müdahalenin keşfen belirlendiği gerekçesiyle, ecrimisil isteğinin kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; çekişme konusu 492 ada 6 Sayılı parselin 02.06.2007 tarihinden itibaren davacı Cem’e ait olduğu, anılan tarihten öncesi için diğer davacı Ülkü’nün malik olup olmadığının dosya kapsamından anlaşılamadığı, davacı Ülkü ile davalı K… Gıda Turizm Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti arasında 01.08.2006 tarihli kira sözleşmesi yapıldığı, davalı Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin davalı K… Gıda Turizm Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti ile 07.08.2006 tarihinde, davalı A… Turizm ve Gıda San ve Tic. Ltd. Şti ile ise 29.08.2010 başlangıç tarihli kira sözleşmeleri yaptığı, ancak anılan sözleşmelerin dava dışı 8 Sayılı parsele dair olduğu ve davalı Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin dava dışı 8 Sayılı parselde baz istasyonu kurulması konusunda kira sözleşmesi yapmasına rağmen baz istasyonu antenini davaya konu 6 Sayılı parselin çatısına monte ettiği, davalı Mahmut’un diğer davalı K… Gıda Turizm Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti’nin yetkili temsilcisi olduğu anlaşılmaktadır.
Bu durumda, davalı Mahmut ve davalı A… Turizm ve Gıda San ve Tic. Ltd. Şti hakkındaki davanın reddine karar verilmiş olmasında ve davalı Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin davalılar A… Turizm ve Gıda San ve Tic. Ltd. Şti ve K… Gıda Turizm Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti ile yaptığı sözleşmelerin dava dışı komşu 492 ada 8 Sayılı parsele dair olup aralarında akdi bir ilişki olmadığı halde davacı parseline baz istasyonu kurduğu belirlenmek suretiyle ecrimisilden sorumlu tutulmuş olmasında bir isabetsizlik yoktur.Davacıların bu yöne değinen temyiz itirazları ile davalı Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin temyiz itirazları yerinde değildir, reddine.
Davalı K… Gıda Turizm Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti’nin tüm, davacıların öteki temyiz itirazlarına gelince;
Davalı K… Gıda Turizm Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti ile davalı Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. davaya konu parsele yönelik yapılan bir sözleşme yoktur.
Öte yandan, bilindiği, gerek öğretide ve gerekse yargısal uygulamalarda ifade edildiği üzere ecrimisil, diğer bir deyişle haksız işgal tazminatı, zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötüniyetli zilyetten isteyebileceği bir tazminat olup, 08.03.1950 tarih 22/4 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında; fuzuli işgalin tarafların karşılıklı birbirine uygun iradeleri ile kurduğu kira sözleşmesine benzetilemeyeceği, niteliği itibarı ile haksız bir eylem sayılması gerektiği, haksız işgal sebebiyle oluşan zararın tazmin edilmesi gerekeceği vurgulanmıştır. Ecrimisil, haksız işgal sebebiyle tazminat olarak nitelendirilen özel bir zarar giderim biçimi olması nedeniyle, en azı kira geliri karşılığı zarardır. Bu nedenle, haksız işgalden doğan normal kullanma sonucu eskime şeklinde oluşan ve kullanmadan kaynaklanan olumlu zarar ile malik ya da zilyedin yoksun kaldığı fayda ( olumsuz zarar ) ecrimisilin kapsamını belirler. Haksız işgal, haksız eylem niteliğindedir. ( YHGK’nun 25.02.2004 gün ve 2004/1-120-96 Sayılı kararı )
25.05.1938 tarih ve 29/10 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı ve Yargıtay’ın aynı yoldaki yerleşmiş içtihatları uyarınca ecrimisil davaları beş yıllık zamanaşımına tabi olup bu beş yıllık süre dava tarihinden geriye doğru işlemeye başlar.
Hemen belirtilmelidir ki, ecrimisil hesabı uzmanlık gerektiren bir husus olup, taşınmazın niteliğine uygun bilirkişi marifetiyle keşif ve inceleme yapılarak ve taleple bağlı kalınarak haksız işgal tazminatı miktarı belirlenmelidir. Alınan bilirkişi raporu, somut bilgi ve belgeye dayanmalı, tarafların ve hakimin denetimine açık, değerlendirmenin gerekçelerinin bilimsel verilere ve HMK’nın 266 vd. maddelerine uygun olmalıdır.
Bu nedenle, özellikle tarım arazilerinin haksız kullanımı sebebiyle ürün esasına göre talep varsa, bu konudaki resmi veriler, taşınmazın bulunduğu bölgede ekilen tarım ürünlerinin neler olduğu tarım il veya ilçe müdürlüğünden sorulmalı, ekildiği bildirilen ürünlerin ecrimisil talep edilen yıllara göre birim fiyatları ve dekara verim değerleri, hal müdürlüğünden ilgili dönem için getirtilmeli, bölgede münavebeli ekim yapılıp yapılmadığı, taşınmazın nadasa bırakılıp bırakılmadığı tespit edilmelidir.
Eğer, özellikle arsa ve binalarda kira esasına göre talep varsa, taraflardan emsal kira sözleşmeleri istenmeli, gerekirse benzer nitelikli yerlerin işgal tarihindeki kira bedelleri araştırılıp, varsa emsal kira sözleşmeleri de getirtilmeli, davaya konu taşınmaz ile emsalin somut karşılaştırması yapılmalı, üstün veya eksik tarafları belirlenmelidir.
İlke olarak, kira geliri üzerinden ecrimisil belirlenmesinde, taşınmazın davaya konu ilk dönemde mevcut haliyle serbest şartlarda getirebileceği kira parası, emsal kira sözleşmeleri ile karşılaştırılarak, taşınmazın büyüklüğü, niteliği ve çevre özellikleri de nazara alınarak yöredeki rayiçe göre belirlenir. Sonraki dönemler için ecrimisil değeri ise ilk dönem için belirlenen miktara ÜFE artış oranının tamamının yansıtılması suretiyle bulunacak miktardan az olmamak üzere takdir edilir.
Somut olaya gelince; ecrimisilin yukarıdaki ilkeler uyarınca belirlenmiş olduğunu söyleyebilme olanağı yoktur.
Hâl böyle olunca, çekişmeli 6 Sayılı parselin tapu kaydının tüm tedavülleri ile birlikte getirtilmesi ( davacı Ülkü’nün hangi tarihler arasında malik olduğunun saptanması bakımından ), davalı K… Gıda Turizm Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti ile davalı Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. davaya konu parsele yönelik yapılan bir sözleşmenin bulunmadığı gözetilerek davalı K… Gıda Turizm Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti bakımından davanın reddine karar verilmesi, davalı Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin baz istasyonunu hangi tarihte çekişme konusu taşınmaza kurduğunun açıklığa kavuşturulması ve bu tarihten itibaren, davacıların istek tarihi de dikkate alınarak, yukarıdaki ilkler uyarınca ecrimisilin belirlenmesi ve belirlenecek ecrimisilin de davalı Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’den tahsiline karar verilmesi gerekirken değinilen hususları içermeyecek şekilde karar verilmesi doğru değildir.
SONUÇ : Davacılar ve davalı K… Gıda Turizm Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti’nin temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan sebepten ötürü ( 6100 Sayılı Kanun’un geçici 3.maddesi yollaması ile ) 1086 Sayılı HUMK’un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene iadesine, 27.04.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları