1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 10. Ceza Dairesi
  4. E-İMZALI DURUŞMA TUTANAĞI İLE EL YAZISI İLE ÇİZİLEREK DÜZELTİLEN FİZİKİ TUTANAK ARASINDA FARKLILIK OLMASI – ÇELİŞKİ HALİNDE E-İMZALI TUTANAĞIN GEÇERLİ OLDUĞU – KISA KARAR İLE GEREKÇE VE HÜKÜM FIKRASI ARASINDA ÇELİŞKİNİN BOZMAYI GEREKTİRECEĞİ

E-İMZALI DURUŞMA TUTANAĞI İLE EL YAZISI İLE ÇİZİLEREK DÜZELTİLEN FİZİKİ TUTANAK ARASINDA FARKLILIK OLMASI – ÇELİŞKİ HALİNDE E-İMZALI TUTANAĞIN GEÇERLİ OLDUĞU – KISA KARAR İLE GEREKÇE VE HÜKÜM FIKRASI ARASINDA ÇELİŞKİNİN BOZMAYI GEREKTİRECEĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: 17.11.2015 tarihli duruşma tutanağında, hükmün esasını oluşturan kısa kararın 2. paragrafının ilk cümlesinde yer alan “suça konu uyuşturucu maddenin eroin olduğu” çizilerek, el yazısı ile “Suçun okula 200 metreden yakın mesafe içinde umumi yerde işlendiği anlaşıldığından 6638 sayılı Yasa ile eklenen 5237 sayılı TCK’nın 188/4-b” ibaresinin yazılıp imzalandığı ancak UYAP sisteminden yapılan kontrolde elektronik imza ile imzalanan duruşma tutanağında bu kısımların yer almadığı, 5271 sayılı CMK’nın 38/A bendinin 5. fıkrasında yer alan “Elektronik imzalı belgenin elle atılan imzalı belgeyle çelişmesi halinde UYAP’ta kayıtlı olan güvenli elektronik imzalı belge geçerli kabul edilir.” hükmüne göre UYAP sistemine kayıtlı duruşma tutanağının esas alınmasının gerektiği,suça konu uyuşturucu maddede ADB-FUBINACA olduğu halde, hükmün esasını oluşturan kısa kararda sanık hakkında, suça konu uyuşturucu maddenin eroin olduğu gerekçesiyle, 5237 sayılı TCK’nın 188/4 maddesi uyarınca cezasından yarı oranında artırım yapılarak mahkumiyet hükmü kurulduğunun belirtildiği; gerekçeli kararda ve gerekçeli kararın hüküm fıkrasında ise suçun okula 200 metreden yakın mesafe içinde umumi yerde işlendiği gerekçesiyle, 5237 sayılı TCK’nın 188/4-b maddesi uyarınca cezasından artırım yapılmak suretiyle kısa karar ile gerekçe ve hüküm fıkrası arasında çelişki oluşturulması bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
10. Ceza Dairesi
E: 2016/552 K: 2016/1749 K.T.: 03.06.2016
“İçtihat Metni”
Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma
Suç Tarihi : 05/08/2015
Hüküm : Mahkûmiyet
Temyiz Edenler : Sanık ve müdafii
Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
Sanık müdafiinin temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına ilişkin isteğinin, süresinden sonra olması nedeniyle, 5320 sayılı Kanun’un 8. maddesinin 1 fıkrası ile 1412 sayılı CMUK’nın 318. ve 5271 sayılı CMK’nın 299. maddeleri uyarınca reddine karar verilerek, duruşmasız olarak inceleme yapılmıştır.
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile aşağıda belirtilenlerin dışında yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen temyiz itirazların reddine, ancak;
1- 17.11.2015 tarihli duruşma tutanağında, hükmün esasını oluşturan kısa kararın 2. paragrafının ilk cümlesinde yer alan “ suça konu uyuşturucu maddenin eroin olduğu” çizilerek, el yazısı ile “Suçun okula 200 metreden yakın mesafe içinde umumi yerde işlendiği anlaşıldığından 6638 sayılı Yasa ile eklenen 5237 sayılı TCK.nun 188/4-b” ibaresinin yazılıp imzalandığı, ancak UYAP sisteminden yapılan kontrolde elektronik imza ile imzalanan duruşma tutanağında bu kısımların yer almadığı, 5271 sayılı CMK’nın 38/A bendinin 5. fıkrasında yer alan “Elektronik imzalı belgenin elle atılan imzalı belgeyle çelişmesi halinde UYAP’ta kayıtlı olan güvenli elektronik imzalı belge geçerli kabul edilir.” hükmüne göre UYAP sistemine kayıtlı duruşma tutanağının esas alınmasının gerektiği, suça konu uyuşturucu madde de ADB-FUBINACA olduğu halde, hükmün esasını oluşturan kısa kararda sanık hakkında, suça konu uyuşturucu maddenin eroin olduğu gerekçesiyle, 5237 sayılı TCK.nun 188/4 maddesi uyarınca cezasından yarı oranında artırım yapılarak
mahkûmiyet hükmü kurulduğunun belirtildiği; gerekçeli kararda ve gerekçeli kararın hüküm fıkrasında ise suçun okula 200 metreden yakın mesafe içinde umumi yerde işlendiği gerekçesiyle, 5237 sayılı TCK.nun 188/4-b maddesi uyarınca cezasından artırım yapılmak suretiyle kısa karar ile gerekçe ve hüküm fıkrası arasında çelişki oluşturulması,
2- Hükümden sonra 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarihli 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı kararı ile, 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmesi ve hükmün iptal edilen yoksunlukları da kapsaması nedeniyle, sözü edilen maddenin uygulanması açısından, sanığın durumunun yeniden belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 03.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları