1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 11. Ceza Dairesi
  4. DURUŞMA ZAPTININ HAKİM VE KATİP TARAFINDAN E-İMZA İLE İMZALANMASI – UYAP KULLANILMASI ZORUNLULUĞU – DURUŞMA ZAPTINDAKİ E-İMZANIN HUKUKİ SONUÇ DOĞURACAĞI

DURUŞMA ZAPTININ HAKİM VE KATİP TARAFINDAN E-İMZA İLE İMZALANMASI – UYAP KULLANILMASI ZORUNLULUĞU – DURUŞMA ZAPTINDAKİ E-İMZANIN HUKUKİ SONUÇ DOĞURACAĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davaya ilişkin iki duruşma tutanağı hakim ve katip tarafından elektronik imza ile imzalanmıştır. Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurur. Her türlü ceza muhakemesi işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kullanılması zorunlu hale geldiğinden cihetle, tutanağın hakim ve katip tarafından elektronik imza ile imzalanması bozma nedeni oluşturmaz.
T.C.
Yargıtay
11. Ceza Dairesi
E: 2012/11103 K: 2012/20696 K.T.: 30.11.2012
DAVA VE KARAR: 28.09.2010 ve 09.11.2010 tarihli duruşma tutanakları hakim ve katip tarafından elektronik imza ile imzalanmış ise de; 5271 sayılı CMK’nın 219. maddesi “… tutanak, mahkeme başkanı veya hâkim ile zabıt kâtibi tarafından imzalanır.”, amir hükmünü içermesi, 5070 sayılı Yasanın 5/1. maddesi de “… güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurur…” ilkesini getirmesi karşısında anılan yasal düzenlemeler dikkate alındığında; hukuki sonuçları bakımından elektronik imza ile ıslak imzanın aynı olduğu, kaldı ki 6352 sayılı yasanın 95. maddesi ile 02.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı Yasanın 38/A. maddesi gereğince her türlü ceza muhakemesi işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kullanılmasının zorunlu hale geldiği cihetle tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.
SONUÇ: Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin olunmuş, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş ve incelenen dosyaya göre verilen hükümde eleştiri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 30.11.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları