1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 5. Hukuk Dairesi
  4. DOSYADAKİ BELGELERİN TÜMÜNÜN UYAP’A AKTARILMAMIŞ OLMASI – TEMYİZ İNCELEMESİ

DOSYADAKİ BELGELERİN TÜMÜNÜN UYAP’A AKTARILMAMIŞ OLMASI – TEMYİZ İNCELEMESİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Sağlıklı bir temyiz incelemesi yapılabilmesi, dosyada bulunan tüm belgelerin mahkemece UYAP’ta taranması ve UYAP ekranına aktarılması suretiyle mümkündür. Temyize konu dosyada bulunan bir kısım evrakın elektronik ortamda bulunmaması ve usulüne uygun, okunaklı şekilde taranmaması nedeniyle temyiz incelemesinin yapılması olanaklı değildir.
T.C.
Yargıtay
5. Hukuk Dairesi
E: 2015/3593 K: 2015/15683 K.T.: 01.10.2015
Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

– K A R A R –

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 30.12.2013 tarih 9919 sayılı, Yargıtay Birinci Başkanlığının 14.01.2014 gün, 80803665/2013/51/674 sayılı yazıları ile temyiz incelemesi için dosyaların fiziki olarak gönderilmeyeceği dosyadaki tüm belgelerin yerel mahkemece taranarak sisteme aktarılacağı ve bu şekilde dosyanın elektronik ortamda Yargıtay’a gönderileceği, temyiz incelemesinin de elektronik ortamda yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Elektronik ortamdan Dairemize gönderilen temyize konu edilen yukarıda esas nosu yazılı dava dosyasının UYAP ortamında yapılan temyiz incelemesinde;

Dava dosyası içerisinde yer alan tüm bilgi ve belgelerin elektronik ortama aktarılmadığı anlaşılmıştır.

Sağlıklı bir temyiz incelemesi yapılabilmesi, dosyada bulunan tüm belgelerin mahkemece UYAP’ta taranması ve UYAP ekranına aktarılması suretiyle mümkündür. Temyize konu dosyada bulunan bir kısım evrakın elektronik ortamda bulunmaması ve usulüne uygun, okunaklı şekilde taranmaması nedeniyle temyiz incelemesinin yapılması olanaklı değildir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle ve yargılamanın gecikmeye mahal verilmeden süratle sonuçlandırılması bakımından, dosyanın fiziki olarak gönderilmesi için mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 01/10/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları