1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 23. Ceza Dairesi
  4. DOLANDIRICILIK – ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU – SAHTE BELGELER KULLANILARAK KİŞİNİN İŞ YERİNDE SİGORTALI GÖSTERİLMESİ – İŞ YERİ KAYITLARINDA MAHKEME TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN İNCELEME

DOLANDIRICILIK – ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU – SAHTE BELGELER KULLANILARAK KİŞİNİN İŞ YERİNDE SİGORTALI GÖSTERİLMESİ – İŞ YERİ KAYITLARINDA MAHKEME TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN İNCELEME

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Sürücü kursuyla ilgili tüm defter ve kayıtlar getirtilerek adı geçen şahısların sigortalı yapılmalarına ilişkin tüm bilgi ve belgeler temin edilerek kül halinde dosyanın bilirkişiye incelettirilmesi suretiyle, bu iş yerinin resmi olarak ne zaman kapatıldığı, faaliyetinin ne zaman sona erdiği, sigortalı bildirimlerinin ve prim ödemelerinin ne zamana kadar yapıldığı, N.E. ve M.Ş.’nin sigortalı işe giriş bildirimlerinin kim/kimler tarafından hazırlandığı, kuruma başvuruların kim/kimler tarafından yapıldığı, imzaların sanık A.S.’ye ait olup olmadığı, bu işlemlerle sanık A.Ş.’nin bir ilgisinin bulunup bulunmadığı belirlenmeden, sanık F.A.’nın o tarihlerde cezaevinde olup olmadığı ve M.Ş.’nin de kursta gerçekten çalışıp çalışmadığı hususlarının araştırılması ve toplanan tüm delillerin sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdirinin gerektiği gözetilmeden eksik incelemeyle yazılı şekilde kararların verilmesi ve sahte sigortalı işe giriş bildirgelerinin resmi belgede sahtecilik suçunu değil özel belgede sahtecilik suçunu oluşturacağının gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
23. Ceza Dairesi
E: 2015/4003 K: 2015/6040 K.T.: 04.11.2015
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
1- Sanıklar A.Ş. ve F.E. hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen hükme yönelik temyiz talebinin incelenmesinde;
5271 sayılı CMK’nın 231. maddesine göre verilen ve davayı sonuçlandırıcı nitelikte olmayan “hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına” ilişkin karara karşı aynı Kanun’un 231/12. maddesine göre itiraz yolu açık olup temyiz olanağı bulunmadığından, CMK’nın 264. maddesi uyarınca kabul edilebilir bir başvuruda kanun yolunda merciin belirlenmesinde yanılma, başvuran sanıklar Ahmet ve Fatih müdafiinin haklarını ortadan kaldırmayacağından temyiz dilekçesinin itiraz dilekçesi olarak kabulü ile görevli ve yetkili ilk derece mahkemesince itiraz konusunda inceleme yapılması için, dosyanın incelenmeksizin iade edilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına GÖNDERİLMESİNE,
2- Katılan vekilinin sanık A.S. hakkında verilen beraat kararına, sanıklar A.Ş. ve F.E. müdafiinin resmi belgede sahtecilik suçundan verilen hükümlere, Sanık F.A. müdafiinin nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından verilen hükümlere yönelik temyiz taleplerinin incelenmesinde;
Suça konu belgelerin düzenlendiği D. Sürücü Kursunun sanık Aysel adına kayıtlı olduğu, Aysel’in eski eşi olan sanık Ferzende’ye vekaletname verdiği, tüm işlemlerin Ferzende tarafından yapıldığı, sanıklar Ahmet ve Fatih’in muhasebeci yanında çalıştıkları ve sürücü kursunun muhasebe işlemlerini yaptıkları, sürücü kursuna 26.08.2006 tarihinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sürekli kapatılma cezası verildiği ve işyerinin kapatıldığı, herhangi bir faaliyet olmadığı halde sanıklar Ahmet ve Fatih tarafından Nazmiye, Mehmet ve Aysel’in işyerinde çalışıyor gibi sahte belgelerle sigortalı gösterildikleri böylelikle, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri iddia ve kabul olunan somut olayda;
Sanıklar müdafiileri ile katılan vekilinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
a) Adı geçen sürücü kursunun 26/08/2006 tarihi itibariyle kapatılmasına rağmen 2007 yılı 3. ayına kadar sigortalı bildirimi yapıldığının, işyerinde çalışmadıkları halde N.E. ve M.Ş.’nin gerçeğe aykırı sigortalı işe giriş bildirgesi ile sigortalı olarak gösterildiklerinin iddia olunduğu somut olayda, bahse konu sürücü kursunun resmi olarak kapatılma tarihinin 13/04/2007 olduğunun görülmesi, sürücü kursunun muhasebe işlerini yürüten sanık F.E.’nin ifadesinde, sürücü kursunun muhasebe işlerine kendisinin baktığını, diğer arkadaşı A.Ş.’nin kursun işlemleriyle bir ilgisinin olmadığını belirtmesi, sanık A.Ş.’nin de benzer beyanda bulunması, sanık Fatih’in devamla N.E.’nin işe girişini F.A.’ya sormadan yaptığını, M.Ş.’nin ise sürücü kursunda çalıştığını söyledikleri için işe girişini yaptığını savunması, M.Ş.’nin, sürücü kursuna komisyon karşılığında müşteri temin ettiğini, bu şekilde kursta çalıştığını söylemesi, sanık F.A.’nın, adı geçen şahısların işe girişlerinin yapıldığı tarihte cezaevinde olduğunu, şahısların sigortalı yapılmalarından haberinin ve bilgisinin olmadığını, böyle bir talimatta vermediğini savunması, dosyada fotokopileri bulunan N.E. ve M.Ş.’ye ait sigortalı işe giriş bildirgelerinde işveren olarak sanık A.S. (Aslan)’ın imzasının bulunduğunun görülmesi karşısında; gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespiti bakımından; öncelikle Sürücü kursuyla ilgili tüm defter ve kayıtlar getirtilerek, adı geçen şahısların sigortalı yapılmalarına ilişkin tüm bilgi ve belgeler temin edilerek küll halinde dosyanın bilirkişiye incelettirilmesi suretiyle, bu işyerinin resmi olarak ne zaman kapatıldığı, faaliyetinin ne zaman sona erdiği, sigortalı bildirimlerinin ve prim ödemelerinin ne zamana kadar yapıldığı, N.E. ve M.Ş.’nin sigortalı işe giriş bildirimlerinin kim/kimler tarafından hazırlandığı, kuruma başvuruların kim/kimler tarafından yapıldığı, imzaların sanık A.S. (Aslan)’a ait olup olmadığı, bu işlemlerle sanık A.Ş.’nin bir ilgisinin bulunup bulunmadığı belirlenmeden, sanık F.A.’nın o tarihlerde cezaevinde olup olmadığı ve M.Ş.’nin de kursta gerçekten çalışıp çalışmadığı hususlarının araştırılması ve toplanan tüm delillerin sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdirinin gerektiği gözetilmeden eksik incelemeyle yazılı şekilde kararların verilmesi,
b) Kabule göre ‘de;
1- Nitelikli dolandırıcılık suçundan hüküm kurulurken hapis cezasının alt sınırdan tayin olunmasına karşılık adli para cezasının yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeksizin alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 30 gün olarak tayin edilmesi;
2- Sahte sigortalı işe giriş bildirgelerinin resmi belgede sahtecilik suçunu değil özel belgede sahtecilik suçunu oluşturacağının gözetilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekili ile sanıklar müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 04/11/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları