1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 5. Ceza Dairesi
  4. DİLEKÇE HAKKININ ENGELLENMESİ SUÇUNUN (TCK 121) GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNA (TCK 257) GÖRE ÖZEL NORM OLDUĞU

DİLEKÇE HAKKININ ENGELLENMESİ SUÇUNUN (TCK 121) GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNA (TCK 257) GÖRE ÖZEL NORM OLDUĞU

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Katılanların dilekçelerini kayda almayan sanıkların eylemlerinin, genel nitelikteki görevi kötüye kullanma suçunu değil daha özel nitelikte olan dilekçe hakkının engellenmesi suçunu oluşturduğu gözetilmeden hüküm verilmesi hukuka aykırıdır.
T.C.
Yargıtay
5. Ceza Dairesi
E: 2013/7283 K: 2015/11885 K.T.: 26.05.2015
Tebliğname No : 5 – 2012/253868
MAHKEMESİ : Aksaray 2. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 05/06/2012
NUMARASI : 2009/574 Esas, 2012/887 Karar
SUÇ : Görevi kötüye kullanma

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

Belediye Başkanı olarak görev yapan sanık H.. Z..’in talimatıyla maiyetinde memur olan sanık S.. Ö..’ün, suç tarihinde katılanlar adına avukatları tarafından verilen akaryakıt istasyonu işletme ruhsatı talebi içerikli dilekçe ve eklerini kabul edip kayda almadığının dosya kapsamıyla sübuta erdiği, ancak TCK’nın 257. maddesinin genel, tali ve tamamlayıcı bir hüküm olup görevi kötüye kullanma suçunun oluşumu için eylemin Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanmamış olması gerektiği, sanıkların eylemlerinin ise TCK’nın 121/1. maddesinde ”kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu makamlarına verdiği dilekçenin hukukî bir neden olmaksızın kabul edilmemesi” şeklinde tanımlanan dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yanılgılı ve dosya kapsamıyla örtüşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde beraat hükümleri kurulması,

Kanuna aykırı, katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 26/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları