1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 17. Hukuk Dairesi
  4. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI – MİRASÇILIK SIFATI – MURİSİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU OLMA

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI – MİRASÇILIK SIFATI – MURİSİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU OLMA

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davacının, ZMSS poliçesi gereği üçüncü kişi konumunda bulunan davalılara destekten yoksun kalma tazminatı ödediği, ödemenin davalıların mirasçılık sıfatından kaynaklanmadığı, davalılar murisinin ölümünde tam kusurlu olmasının, ondan destek sağlayan davalılara etki etmeyeceği gerekçesiyle davanın reddi gerekir.
T.C.
Yargıtay
17. Hukuk Dairesi
E: 2014/18235 K: 2017/1344 K.T.: 13.02.2017
Taraflar arasındaki rücuen tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın reddine dair verilen hüküm, davacı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR: Davacı vekili, davacı şirketin trafik sigortacısı olduğu aracın yaptığı tek taraflı kazada sürücünün öldüğünü, ölenin hak sahibi olarak davalıların Sigorta Tahkim Komisyonu’na yaptığı başvuru ile şirketleri aleyhine 40.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatına hükmedildiğini, bu bedelin davalılar tarafından icra takibine konu edildiğini ve davacının icra dosyasına toplam 71.665,00 TL ödediğini, kazada ölen sürücünün asli ve tam kusurlu olması sebebiyle davacının tazminat ödemek zorunda kaldığını, ölenin mirasçısı olan davalılara dava açma zorunluluğunun doğduğunu belirterek, 71.665,00 TL’nin ödeme tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsilini istemiştir.
Davalılar vekili, davalıların, ölenin mirasçısı sıfatıyla değil, ölenin desteğinden yoksun kalan üçüncü kişi sıfatıyla davacıdan tazminat talep ettiğini ve Hukuk Genel Kurulu kararı gereği davalılar lehine tazminata hükmedildiğini, ölenin kusurunun üçüncü kişi konumunda olan davalılara sirayet etmeyeceğini, trafik sigortacısının rücu hakkının tahdidi olarak belirlendiğini ve sürücünün tam kusurlu oluşunun bu nedenler arasında bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davacının, ZMSS poliçesi gereği üçüncü kişi konumunda bulunan davalılara destekten yoksun kalma tazminatı ödediği, ödemenin davalıların mirasçılık sıfatından kaynaklanmadığı, davalılar murisinin ölümünde tam kusurlu olmasının, ondan destek sağlayan davalılara etki etmeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
SONUÇ  Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına yasada öngörülen rücu sebeplerine dayanılmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 6,20 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına 13/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları