1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 22. Hukuk Dairesi
  4. DENİZ İŞ KANUNU HÜKÜMLERİ – BİRDEN FAZLA BİRBİRİNİ TAKİP EDEN SÖZLEŞME YAPILMIŞSA FİİLEN ÇALIŞILAN SÜRELERİN TOPLAMININ TEK BİR SÖZLEŞME OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ

DENİZ İŞ KANUNU HÜKÜMLERİ – BİRDEN FAZLA BİRBİRİNİ TAKİP EDEN SÖZLEŞME YAPILMIŞSA FİİLEN ÇALIŞILAN SÜRELERİN TOPLAMININ TEK BİR SÖZLEŞME OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Direnme kararı süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiş olup, mahkemece dayanılan gerekçelerin Dairemiz uygulamasına uygun düştüğü, bu sebeple direnmenin doğru olduğu anlaşıldığından, Dairemizin 6352 sayılı Kanun’un 40. maddesi ile eklenen 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun geçici ikinci maddesi uyarınca öncelikle inceleme yetkisi olduğu anlaşılmakla direnme bozma gerekçesine göre uygun bulunarak Dairemizin 30.10.2014 tarihli ve 2014/28100 esas, 2014/29667 karar sayılı bozma ilamı ortadan kaldırılarak, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra direnme kararının onanması gerekmiştir.
T.C.
Yargıtay
22. Hukuk Dairesi
E: 2015/21728 K: 2015/30506 K.T.: 09.11.2015
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : İzmir 5. İş Mahkemesi
TARİHİ : 13/04/2015
NUMARASI : 2015/120-2015/185
DAVA : Davacı vekili, müvekkilinin davalı nezdinde ikinci mühendis olarak 854 sayılı Deniz İş Kanunu hükümlerine göre her seferinde yeni bir sözleşme yapmak suretiyle çalıştığını, yapılan sözleşmelerin birbirini takip eden zincirleme sözleşmeler olup fiilen çalışılan sürelerin toplamı tek bir sözleşme olarak değerlendirilmesi gerektiğini, iş sözleşmesinin haklı sebep olmadan feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, davacı ile belirli süreli iş sözleşmelerinin yapıldığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 30.10.2014 tarihli ve 2014/28100 esas, 2014/29667 sayılı kararı ile bozulmuştur.
Dairemizin belirtilen bozma ilamına mahkemece, davacının çalışma süresi ve birden fazla yenilenen sözleşmelerle çalıştığı dikkate alındığında iş sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesine dönüştüğü gerekçesi ile direnilmiştir.
Direnme kararı süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiş olup, mahkemece dayanılan gerekçelerin Dairemiz uygulamasına uygun düştüğü, bu sebeple direnmenin doğru olduğu anlaşıldığından, Dairemizin 6352 sayılı Kanun’un 40. maddesi ile eklenen 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun geçici ikinci maddesi uyarınca öncelikle inceleme yetkisi olduğu anlaşılmakla direnme bozma gerekçesine göre uygun bulunarak Dairemizin 30.10.2014 tarihli ve 2014/28100 esas, 2014/29667 karar sayılı bozma ilamı ortadan kaldırılarak, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun geçici ek ikinci maddesi uyarınca ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 09.11.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları