1. Anasayfa
  2. Danıştay
  3. 6. Daire
  4. DAVANIN RET SEBEBİNİN DAVALILAR YÖNÜNDEN ORTAK OLMASI HALİNDE TEK VEKALET ÜCRETİ VERİLECEĞİ

DAVANIN RET SEBEBİNİN DAVALILAR YÖNÜNDEN ORTAK OLMASI HALİNDE TEK VEKALET ÜCRETİ VERİLECEĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davanın reddi sebebinin her iki davalı yönünden ortak olması nedeniyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 3. maddesi gereğince, davalı idareler vekilleri lehine tek avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekirken ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmedilmesi hukuka aykırıdır.
T.C.
Danıştay
6. Daire
E: 2012/7133 K: 2014/1352 K.T.: 25.02.2014

İstemin Özeti : …1. İdare Mahkemesince verilen 30/04/2012 tarihli, E:2012/590, K:2012/939 sayılı kararın, usul ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmaların Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : …

Düşüncesi : Temyize konu idare mahkemesi kararında işin esası yönünden 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49/1. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmamaktadır.

Kararın vekalet ücretine ilişkin kısmına gelince, karar verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 3. Maddesinde “Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi, niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur.

Müteselsilen sorumlu olanlar aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.” kuralına yer verilmiştir.

Temyize konu kararda, davanın reddine karar verilmiş olup, ret sebebi ortaktır. Bu durumda, davalı idareler vekilleri lehine tek avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekirken, ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmedilmesi hukuka aykırı bulunmaktadır.

Açıklanan nedenlerle temyize konu kararın işin esası açısından onanması vekalet ücreti açısından bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra 648 sayılı KHK’nin 51. maddesi uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı yerine Çevre ve Şehir Bakanlığının hasım mevkiine alınmasına karar verilerek işin gereği görüşüldü:

Dava, …, …, ….Köyü, …Mevkii, … pafta, … parsel sayılı taşınmazı da kapsayan ve 14.10.2005 günlü, 2542 sayılı belediye meclisi kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli ……ve …Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile dayanağı olan 30.3.2005 günlü 474 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, Danıştay Altıncı Dairesinin 25.02.2009 günlü, E:2008/11267, K:2009/1812 sayılı bozma kararına uyularak, II. Derece doğal sit alanında kalan davaya konu taşınmazda konut alanı yapımının olanaksız olduğu, taşınmazın sera ve fidan üretimi yapılacak alan lejantına ayrıldığı, bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere taşınmaza getirilen bu kullanımın şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun bulunduğu, planın dayanağı kurul kararında da mevzuata ve hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, davalı idareler lehine ayrı ayrı olmak üzere vekalet ücretine hükmedilmiş olup, bu karar davacı tarafından işin esası ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilmiştir.

Temyize konu idare mahkemesi kararında işin esası yönünden 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49/1. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmamaktadır.

Kararın vekalet ücretine ilişkin kısmına gelince; karar verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 3. maddesinde “Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi, niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur.

Müteselsilen sorumlu olanlar aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi her iki davalı yönünden ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.” kuralına yer verilmiştir.

Temyize konu kararda, davanın reddine karar verilmiş olup, ret sebebi her iki davalı yönünden ortaktır. Bu durumda, davalı idareler vekilleri lehine tek avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekirken, ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmedilmesi hukuka aykırı bulunmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, …1. İdare Mahkemesince verilen 30/04/2012 tarihli, E:2012/590, K:2012/939 sayılı kararın işin esası yönünden onanmasına, vekalet ücreti yönünden bozulmasına, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 25/02/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları