1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 9. Hukuk Dairesi
  4. DAVALININ TÜZEL KİŞİLİĞİNİN DEVAM EDİP ETMEDİĞİ ARAŞTIRILARAK TARAF TEŞKİLİNİN SAĞLANMASI GEREKTİĞİ – TARAF TEŞKİLİ VE TARAF EHLİYETİNİN KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLDUĞU VE RE’SEN DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİ

DAVALININ TÜZEL KİŞİLİĞİNİN DEVAM EDİP ETMEDİĞİ ARAŞTIRILARAK TARAF TEŞKİLİNİN SAĞLANMASI GEREKTİĞİ – TARAF TEŞKİLİ VE TARAF EHLİYETİNİN KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLDUĞU VE RE’SEN DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava dilekçesi-ekleri ve devamında yapılan yargılamaya ilişkin tebligat parçaları davalıya usulüne uygun şekilde tebliğ edilmemiştir. Dava dosyasında yer almayan ancak Dairemizin 2013/ 12497 Esas, 2014/ 33281 Karar sayılı ilamında bahsi geçen Keşan Kaymakamlığı’nın 26.01.2007 tarih ve 184 sayılı belgesinin dosyaya eklenmesi, belge içeriğinde geçen “08.08.2006’dan itibaren … işlerinin … Özel İdare Müdürlüğü’nce yürütülmesi, yönetim kurulu üyelerinin istifa edip yenisinin seçilmemesi, 11.01.2007 gününde birliğin feshine karar verilmesi” hususlarının araştırılması gerekmektedir. Taraf teşkili ve taraf ehliyeti kamu düzenine ilişkindir ve re’sen dikkate alınır. Mahkemece, davalının tüzel kişiliğinin devam edip etmediği araştırılarak taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esasına geçilmesi gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
T.C.
Yargıtay
9. Hukuk Dairesi
E: 2014/13253 K: 2015/24732 K.T.: 07.09.2015
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (İŞ)
DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, davalı … yanında 10.01.1993 tarihinden itibaren çalışmakta iken sözü edilen birliğin … ‘ne 05.02.2007 tarihinde devredilmesi üzerine işçi alacaklarının temini için yeni ve eski işverene başvuruda bulunulduğunu, yeni işveren tarafından verilen menfi cevap üzere iş akdinin tek taraflı olarak feshedildiğini, SSK’ya kayıtlı olup, son brüt ücretinin aylık 1.350,00 TL olduğunu, …nin feshedilmesi ve …i’nin feshedilmesi ve … İçme ve Kullanma Suyu Gurubu İşletmesi’ne devri sırasında devralan davalı tarafça zorla sözleşme imzalamaya zorlandığını ve bu sözleşmeyi imzalarsa asgari ücret ile çalışmaya devam edebileceğinin kendisine söylendiğini, işçilik haklarından feragat etmek istemediğinden bu sözleşmeyi imzalamadığını, kısa bir süre sonra da iş akdinin kötü niyetli davranarak, işçilik haklarını ödememeyi istediklerini ve bunun için her yolu denediklerini, her ne kadar davalılar yeni bir işveren devrinin söz konusu olmadığını iddia etmekte ise de fiilen eski işverene ait tüm ekipmanları kullanmakta ve eski işverene ait alacaklarını makbuz karşılığı tahsil etmekte olduğunu, yeni işverenin fiilen eski işverenin halefi olmasından bahisle kıdem ve ihbar tazminatı, ücret alacağı için toplam 25.400,00 TL alacağın hakkının doğduğu andan itibaren tazmini için bankalarca mevduata uygulanan en yüksek oran üzerinden faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili isteminde bulunmuştur.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı … cevap dilekçesi ile; davacının hiçbir şekilde … görev yapmadığını ve bu birliğin personeli olmadığını, Hacıköy Birliği’ni devir almadığı gibi söz konusu birliğin devamı niteliğinde de olmadığını belirterek davanın husumet yönüyle reddine karar verilmesi isteminde bulunmuştur.
… cevap vermemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacı işçinin davalı iş yerinde muhasebe görevlisi olarak çalıştığı, toplam hizmet süresinin 13 yıl, 7 ay 16 gün olduğu, çalışmasının kesintisiz olduğu, iş sözleşmesinin işveren tarafından iş yerinin kapanması, başka bir yere nakil için davacının işçilik alacaklarından vazgeçmeye zorlanılması nedeniyle feshedildiği gerekçesi ile davalı Köylere Hizmet Götürme Birliği İçme ve Kullanma Suyu İşletmesine karşı açılan davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine, davalı …’ne karşı açılan davada kıdem ve ihbar tazminatı ile ücret alacağının kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı vekili yasal süresi içinde temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Somut olayda, dava dilekçesi- ekleri ve devamda yapılan yargılamaya ilişkin tebligat parçaları davalı …ne usulüne uygun şekilde tebliğ edilmemiştir.
Dava dosyasında yer almayan ancak Dairemizin 2013/ 12497 Esas, 2014/ 33281 Karar sayılı ilamında bahsi geçen Keşan Kaymakamlığı’nın 26.01.2007 tarih ve 184 sayılı belgesinin dosyaya eklenmesi, belge içeriğinde geçen “08.08.2006’dan itibaren … işlerinin … Özel İdare Müdürlüğü’nce yürütülmesi, yönetim kurulu üyelerinin istifa edip yenisinin seçilmemesi, 11.01.2007 gününde birliğin feshine karar verilmesi” hususlarının araştırılması gerekmektedir.
Taraf teşkili ve taraf ehliyeti kamu düzenine ilişkindir ve re’sen dikkate alınır.
Mahkemece, davalı …’nin tüzel kişiliğinin devam edip etmediği araştırılarak taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esasına geçilmesi gerekirken, eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair itirazların bu aşamada incelenmesine yer olmadığına peşin alınan temyiz harcının istek hâlinde ilgiliye iadesine, 07.09.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları