1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 22. Hukuk Dairesi
  4. DAVADAN FERAGAT – KARARDAN SONRA FERAGAT ETMEK – İCRA TAKİBİ – ALACAĞIN TAHSİLİ

DAVADAN FERAGAT – KARARDAN SONRA FERAGAT ETMEK – İCRA TAKİBİ – ALACAĞIN TAHSİLİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Mahkemece, 22.07.2015 tarihli ek karar ile hükümden sonra gerçekleşen davadan feragat beyanının ancak Yargıtay tarafından hükmün bozulması ile mahkemece değerlendirilebileceği gerekçesi ile davacının hükümden sonraki feragat ile ilgili doğrudan mahkemece karar verilmesi talebinin reddine karar verilmiştir.
 
T.C.
Yargıtay
22. Hukuk Dairesi
E: 2015/30599 K: 2015/30475 K.T.: 09.11.2015
“İçtihat Metni”
Y A R G I T A Y İ L A M I
MAHKEMESİ : Kozaklı Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 03/06/2015
NUMARASI : 2013/173-2015/129
Davacı, davalının kendisine ait otelde diğer müşterilere uygulanan fiyatın 1/3 oranında indirimle kalmasına rağmen, konaklama ve yemek giderlerini ödemediğini, anılan alacakların tahsili amacı ile yaptığı icra takibine haksız olarak itiraz ettiğini belirterek Kozaklı İcra Müdürlüğünün 2013/101 esas sayılı dosyasına yaptığı itirazın iptali ve icra takibinin devamını talep etmiştir.
Davalı, davacı ile aralarında işçi işveren ilişkisi bulunduğunu, dava konusu alacakların çalışma sorasında işveren tarafından karşılanan yeme, içme ve barınma ile ilgili giderler olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkeme, taraflar arasındaki ilişkinin işçi-işveren ilişkisi olduğu, çalışma sırasındaki konaklama ve yemek giderlerinin işçi tarafından karşılanacağı yönünde taraflar arasında bir anlaşma bulunmadığı gerekçesi ile davanın 03.06.2015 tarihinde reddine karar vermiştir.
Davacı vekili, hükümden sonra verdiği 02.07.2015 havale tarihli dilekçesi ile davadan feragat ettiğini bildirmiştir.
Mahkemece, 22.07.2015 tarihli ek karar ile hükümden sonra gerçekleşen davadan feragat beyanının ancak Yargıtay tarafından hükmün bozulması ile mahkemece değerlendirilebileceği gerekçesi ile davacının hükümden sonraki feragat ile ilgili doğrudan mahkemece karar verilmesi talebinin reddine karar verilmiştir.
Ek karar süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Gerek davadan feragat edildiği tarihte yürürlükte bulunun 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliğinin 57. maddesi ve gerekse 06.08.2015 tarihli ve 29437 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 215. maddesinde “Hükmün kesinleşmesinden önce davadan feragat, davayı kabul veya sulh halinde, hakim dosya üzerinden bu konuda ek karar verir. Taraflarca kanun yoluna başvurulmuş olsa dahi sırf bu nedenlerle dosya istinaf veya temyiz incelemesine gönderilmez.” düzenlemesi yer almaktadır.
Anılan sebeple, hükümden sonra ortaya çıkan davadan feragat beyanının mahkemece ek kararla değerlendirilip karara bağlanması gerektiğinden, davacının bu yöndeki talebinin reddine ilişkin yerinde olmayan ek kararın bozularak ortadan kaldırılmasına karar verildi. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
YARGITAY KARARI
Davadan feragat beyanının sunulduğu 02.07.2015 tarihinde yürülükte bulunun Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliğinin 57. maddesi ve 06.08.2015 tarihli ve 29437 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 215. maddesinde “Hükmün kesinleşmesinden önce davadan feragat, davayı kabul veya sulh halinde, hakim dosya üzerinden bu konuda ek karar verir. Taraflarca kanun yoluna başvurulmuş olsa dahi sırf bu nedenlerle dosya istinaf veya temyiz incelemesine gönderilmez.” düzenlemesi yer almaktadır.
Anılan sebeple, hükümden sonra ortaya çıkan davadan feragat beyanının mahkemece ek kararla değerlendirilip karara bağlanması için dosyanın mahkemesine iadesine karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan sebeple, dava dosyasının MAHKEMESİNE İADESİNE, 09.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları