1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 9. Hukuk Dairesi
  4. DAVACI İŞÇİNİN TWİTTER’DA PAYLAŞTIĞI İŞYERİ İLE İLGİLİ BİLGİ – İŞVERENCE YAPILAN FESHİN ORANTILILIK  İLKESİNE AYKIRI OLDUĞU – DAHA HAFİF BİR YAPTIRIM GEREKTİĞİ

DAVACI İŞÇİNİN TWİTTER’DA PAYLAŞTIĞI İŞYERİ İLE İLGİLİ BİLGİ – İŞVERENCE YAPILAN FESHİN ORANTILILIK  İLKESİNE AYKIRI OLDUĞU – DAHA HAFİF BİR YAPTIRIM GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Somut olayda, davacının iş akdi,çalışma arkadaşının ve birim yöneticisinin iş ve işyeri ile ilgili olarak işyeri mail adresinden davacıya ait işyeri mail adresine göndermiş olduğu elektronik postaların “Kol Sentre İşimiz” adlı kullanıcı tarafından, twetter hesabından paylaşılması ve bu durumun sadakat ve sır saklama ilkeleri ile şirketin bilgi güvenliği politikasına aykırılık gerekçesiyle 4857 sayılı İş Kanununun 17. ve 18. maddelerine göre feshedilmişse de davacıya isnat edilen eylem ile paylaşıldığı ileri sürülen bilgi içeriği hep birlikte değerlendirildiğinde işverence yapılan fesih orantılılık ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Daha hafif bir yaptırım ile karşılanması mümkün olan eylemin doğrudan feshi gerektirmeyeceği düşünülmeksizin davanın reddine karar verilmesi hatalıdır.
T.C.
Yargıtay
9. Hukuk Dairesi
E: 2014/8395 K: 2014/26420 K.T.: 11.09.2014
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : İSTANBUL ANADOLU 12. İŞ MAHKEMESİ
TARİHİ : 11/12/2013
NUMARASI : 2012/362-2013/351
DAVA :Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği reddetmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi G.D.. Ç.. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin davalıya ait işyerinde 17/09/2003 – 07/08/2012 tarihleri arasında çalıştığını, davacının iş akdinin geçersiz nedenle feshedildiğini iddia ederek feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının e-mail yoluyla şirket ile ilgili özel bilgileri sosyal medyada paylaşması nedeni ile savunması alınarak geçerli olarak feshedildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davacının eyleminin dosya içerisindeki sözleşmeler ve işyeri kuralları dikkate alındığında işverenin güvenini sarsacak nitelikte olduğu ve feshin geçerli nedene dayandığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Somut olayda, davacının iş akdi,çalışma arkadaşının ve birim yöneticisinin iş ve işyeri ile ilgili olarak işyeri mail adresinden davacıya ait işyeri mail adresine göndermiş olduğu elektronik postaların “Kol Sentre İşimiz” adlı kullanıcı tarafından 29/07/2012 günü saat 09:56 ve 22:36’da Twetter hesabından paylaşılması ve bu durumun sadakat ve sır saklama ilkeleri ile şirketin bilgi güvenliği politikasına aykırılık gerekçesiyle 4857 sayılı İş Kanununun 17. ve 18. maddelerine göre feshedilmişse de davacıya isnat edilen eylem ile paylaşıldığı ileri sürülen bilgi içeriği hep birlikte değerlendirildiğinde işverence yapılan fesih orantılılık ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.
Daha hafif bir yaptırım ile karşılanması mümkün olan eylemin doğrudan feshi gerektirmeyeceği düşünülmeksizin davanın reddine karar verilmesi hatalıdır.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 5 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
6. Davacının yaptığı 524.60 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine,
Kesin olarak 11.09.2014 günü oybirliği ile karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları