1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 23. Hukuk Dairesi
  4. DAVA KONUSUZ KALSA DA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ

DAVA KONUSUZ KALSA DA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Dava, davacı kooperatif genel kurulunca kararlaştırılan ek ödemenin tahsili amacıyla başlatılan icra takibine itirazın iptali isteğine ilişkindir. Davaya konu ek ödemenin alınmasına ilişkin genel kurul kararından dava açıldıktan sonra genel kurulca dönülmüş olması nedeniyle dava konusuz kaldığına göre, davacının davanın açılmasına sebebiyet verdiği gözetilerek, davalı lehine yargılama giderlerine ve avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.
T.C.
Yargıtay
23. Hukuk Dairesi
E: 2011/1753 K: 2011/494 K.T..: 20.09.2011
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkili kooperatifin üyesi olan davalının genel kurul kararı ile belirlenen ek ödemeye ilişkin borcunu ödemediğini, borcun tahsili için yapılan icra takibinin itiraz ile durduğunu ileri sürerek, itirazın iptaline, takibin devamına, 5.000 TL asıl alacak, 189,04 TL faiz alacağının tahsiline ve %40 inkar tazminatı ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı, kooperatife borcu bulunmadığını, genel kurul kararının iptali için dava açtığını, bu davanın bekletici mesele yapılması gerektiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre, dava konusu alacağa dayanak olan genel kurul kararının iptal edildiği gerekçesiyle davanın konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava, davacı kooperatif genel kurulunca kararlaştırılan ek ödemenin tahsili amacıyla başlatılan icra takibine itirazın iptali isteğine ilişkindir.
Davaya konu ek ödemenin alınmasına ilişkin genel kurul kararından dava açıldıktan sonra genel kurulca dönülmüş olması nedeniyle dava konusuz kaldığına göre, davacının davanın açılmasına sebebiyet verdiği gözetilerek, davalı lehine yargılama giderlerine ve avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 20.09.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları