1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 19. Hukuk Dairesi
  4. DAVA AÇILIRKEN HUKUKİ YARAR ŞARTI – İTİRAZIN İPTALİ – İTİRAZIN İPTALİNDEN SONRA MENFİ TESPİT DAVASI AÇILAMAYACAĞI

DAVA AÇILIRKEN HUKUKİ YARAR ŞARTI – İTİRAZIN İPTALİ – İTİRAZIN İPTALİNDEN SONRA MENFİ TESPİT DAVASI AÇILAMAYACAĞI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Bir davada hukuki yararın bulunması dava şartıdır. Somut olayda, daha önce açılıp görülen kesinleşmemiş olsa da itirazın iptali davasında davalı olarak borçlu olmadıklarını savunma imkanına sahip olan dosyadaki davacıların, itirazın iptali davasının açılması ve karara çıkmasından sonra işbu menfi tespit davasını açmakta hukuki yararları bulunmamaktadır.
T.C.
Yargıtay
19. Hukuk Dairesi
E: 2013/12628 K: 2013/17117 K.T.: 04.11.2013
DAVA : Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacılardan E. Ö. vekilince duruşmalı davalı Tekstil Bankası A.Ş. vekilince de duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacılardan E. Ö. vekili Av. S. E. ve Davalı vekili Av. C. Tufan Şahin’in gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR : Dava, davalı tarafından yapılan takibe konu borcun ödenmiş olması sebebiyle borçlu olunmadığının tespiti istemine ilişkindir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, toplanan delillere göre; davacıların davalı tarafından İİK’nun 68/6 maddesi gereğince kredi borçlusu olan davacılara gönderilen hesap kat ihtarına karşı itirazda bulunmadıkları, itiraz edilmeyen hesap özetinin aynı Kanunun 68/1 maddesinde yazılı belge niteliğini kazandığı, taraflar arasında aynı takip dosyasına konu alacak sebebiyle görülen itirazın iptali davasında takip konusu alacağa yönelik itirazın iptal edilerek takibin devamına karar verilmiş olması, davacıların takibe konu borcu ödemeden iş bu menfi tespit davasını açmış olmaları ve davalıya gönderdikleri 21.4.2008 tarihli cevabi ihtarnamede davaya konu kredinin kullanıldığını ikrar etmeleri karşısında davanın yerinde görülmediği tedbir kararı verilmediğinden davalı-alacaklının alacağına geç kavuşmasının söz konusu olmadığı gerekçeleriyle davanın ve davalının %40 tazminat talebinin reddine karar verilmiş, hüküm davacı E. Ö. ve davalı vekillerince temyize edilmiştir.
Dava konusu alacakla ilgili olarak, davalı taraf Denizli 7. İcra Müdürlüğü’nün 2008 3176 Sayılı dosyası ile takip yapmış, bu takip dosyasına takip borçlusu olan dosyanın davacıları borçlarının bulunmadığı gerekçesiyle itiraz etmişler, itiraz üzerine dosya davalısı bankaca Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2011/418 E., 2012/25 K., sayılı 28.5.2008 tarihinde itirazın iptali davası açılmış, yapılan yargılama sonucunda anılan mahkemece 29.7.2009 tarihinde davanın kabulüyle takibin devamına, icra inkar tazminatı talebinin reddine dair verilen karar, davalı banka vekilince temyiz edilmiş, karar kesinleşmeden 20.4.2010 tarihinde takip borçlusu davacılar tarafından işbu menfi tespit davası açılmıştır.
Bir davada hukuki yararın bulunması dava şartıdır. Somut olayda, daha önce açılıp görülen kesinleşmemiş olsa da itirazın iptali davasında davalı olarak borçlu olmadıklarını savunma imkanına sahip olan dosyadaki davacıların, itirazın iptali davasının açılması ve karara çıkmasından sonra işbu menfi tespit davasını açmakta hukuki yararları bulunmamaktadır.
Mahkemece, açıklanan bu yön gözetilerek bir karar verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, davacı vekilinin tüm, davalı vekilinin öteki temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davalı yararına takdir olunan 990 TL duruşma vekalet ücretinin temyiz eden davacıdan alınarak davalı bankaya verilmesine, peşin harçların istenmesi halinde iadesine, 4.11.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları