1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 2. Hukuk Dairesi
  4. ÇOCUĞUNU DÖVEN ANNEDEN VELAYETİN ALINMASI – KİŞİSEL İLİŞKİ KONUSUNDA UZMAN GÖRÜŞÜ ALINMASI GEREKTİĞİ

ÇOCUĞUNU DÖVEN ANNEDEN VELAYETİN ALINMASI – KİŞİSEL İLİŞKİ KONUSUNDA UZMAN GÖRÜŞÜ ALINMASI GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davalı annenin müşterek çocuğa fiziksel şiddet uyguladığı, o tarihten itibaren çocuğun davacı baba yanında yaşadığı, alınan uzman raporlarına göre anne ile görüşmek istemediği, anneye gitme konusunda anksiyete geliştirdiği belirtilmiştir. Mahkemece velayet konusunda rapor tanzim ettirildiği halde, davalı anne ile müşterek çocuk arasında kurulacak kişisel ilişki konusunda uzman görüşü alınmadan yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.
T.C.
Yargıtay
2. Hukuk Dairesi
E: 2015/16891 K: 2015/24954 K.T.: 24.12.2015
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı tarafından çocuk ile davalı anne arasında yatılı kişisel ilişki kurulması yönünden davalı tarafından ise velayetin değiştirilmesi talebinin kabulü yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalının temyiz itirazları yersizdir.
2- Davacının temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
Dosya kapsamında davalı annenin müşterek çocuğa fiziksel şiddet uyguladığı, o tarihten itibaren çocuğun davacı baba yanında yaşadığı, alınan uzman raporlarına göre anne ile görüşmek istemediği, anneye gitme konusunda anksiyete geliştirdiği belirtilmiştir. Mahkemece velayet konusunda rapor tanzim ettirildiği halde, davalı anne ile müşterek çocuk arasında kurulacak kişisel ilişki konusunda uzman görüşü alınmadan yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre davacının kişisel ilişkiye yönelik sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, davalının temyiz itirazları yönünden hükmün ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz ilam harcının temyiz eden davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 136.00 TL temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatıran davacıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 24.12.2015 (Per.)
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları