1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 8. Hukuk Dairesi
  4.  ÇOCUĞUN REŞİT OLMASI SEBEBİYLE NAFAKANIN KESİLMESİ – EĞİTİMİ DEVAM EDEN ÇOCUK

 ÇOCUĞUN REŞİT OLMASI SEBEBİYLE NAFAKANIN KESİLMESİ – EĞİTİMİ DEVAM EDEN ÇOCUK

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana-babanın eğitim sonuna kadar çocuğa bakma görevi için öngörülen yardım nafakasına hükmedilmeden, sona eren iştirak nafakasının yorum yoluyla sürdürülmesi mümkün değildir. Borçlunun talebi, devam eden nafakaya ilişkin olup icra mahkemesinin kararı kesin olmadığından temyiz edilebilir.
T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi
E: 2014/17540 K: 2015/20029 K.T.: 09.11.2015
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Davacı borçlu İcra Mahkemesine yaptığı başvuruda; oğlu T.K.’ya nafaka ödediğini, oğlunun 10/08/1985 doğum tarihli olduğunu, 18 yaşını doldurduğundan nafaka kesintisinin kaldırılmasına ilişkin talebinin, Uzunköprü İcra Müdürlüğü’nce mahkeme kararı mevcut olmadığından reddedildiğini, ret karararının kaldırılarak, maaşından yapılan nafaka kesintisinin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, şikayetin reddine karar verilmiş, hüküm borçlu tarafından temyiz edilmiştir. 721 sayılı TMK’nın 328/1. maddesine göre, babanın çocuğuna yükümlülüğü reşit olmasıyla sona erer. Dolayısıyla, küçüğün reşit olduğu tarihte hükmedilen iştirak nafakası kanun gereği kendiliğinden sona ereceğinden, hükümde ayrıca belirtilmesine gerek yoktur . Küçük reşit olduktan sonra da eğitimine devam ediyorsa bu takdirde, kendisi yeni bir dava açarak yardım nafakası talebinde bulunabilir.
Somut olayda; Uzunköprü Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1996/… Esas ve 1996/… Karar sayılı ilamına istinaden Uzunköprü İcra Müdürlüğü’nün … sayılı takip dosyasında müşterek çocuk T.K.’ya velayeten annesi M.K. vekilinin birikmiş iştirak nafakası, ilam ve yargılama gideri ile devam eden aylar yönünden de aylık 15 TL iştirak nafakası talebinde bulunduğu, borçlu babanın, 11.11.2013 tarihinde İcra Müdürlüğü’nden çocuğun reşit olduğunu açıklayarak,     na ilişkin maaş haczinin kaldırılmasını istediği, Müdürlükçe talebin reddine karar verilmesi üzerine Borçlunun İcra Mahkemesi’nden anılan müdürlük işleminin iptali ile nafaka kesintisinin kaldırılmasını talep ettiği, Mahkemece, çocuğun henüz lise eğitiminin devam ettiği gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği, dosya arasında bulunan belgelerden çocuğun 10.08.2013 tarihi itibariyle reşit olduğu anlaşılmaktadır.
O halde, Alacaklı Annenin müşterek çocuk için hüküm altına alınan ve reşit olduğu tarihe kadar devam eden iştirak nafakası ve yargılama gideri alacağını takibe koyma hakkı ve sıfatının bulunduğu, ancak, 18.05.2013 tarihinden itibaren reşit olduğu anlaşılan çocuk için hükmedilen iştirak nafakasının yukarıda açıklandığı üzere TMK’nın 328/1 maddesi uyarınca kendiliğinden sona erdiği, çocuğun eğitimine devam etmesi halinde, kendisinin babasına karşı yeni bir dava açarak yardımnafakası talebinde bulunabileceği, bu durumda, Mahkemece, şikayetin bu ilkeler doğrultusunda değerlendirilerek, oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle 6100 sayılı HMK’nın Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’un 428. ve İİK’nın 366. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’un 388/4. (HMK m. 297/ç) ve İİK’nın 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 25,20 TL peşin harcın istek halinde geri verilmesine 09.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları