1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 2. Hukuk Dairesi
  4. CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ – CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNDE NÜFUS KAYDINDA ERKEK OLAN KAYDIN KADIN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR VERİLDİĞİ – HAKİMİN TALEPLE BAĞLI OLDUĞU – ADİL SİCİL KAYDININ TEMİN EDİLMESİ GEREKTİĞİ

CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ – CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNDE NÜFUS KAYDINDA ERKEK OLAN KAYDIN KADIN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR VERİLDİĞİ – HAKİMİN TALEPLE BAĞLI OLDUĞU – ADİL SİCİL KAYDININ TEMİN EDİLMESİ GEREKTİĞİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Davacının biyolojik yönden erkek olan cinsiyetinin kadın olarak değiştirilmesine izin verilmesi talep edilmiş, mahkemece yapılan yargılama sonucunda davacının nüfus kaydında erkek olan kaydının kadın olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Davacı cinsiyet değiştirmeye izin verilmesini istediği halde, talepten farklı karar verilmesi, Türk Medeni Kanunu’nun 40. maddesindeki usule uyulmadan karar verilmesi ve davacının Adli Sicil Kaydı ve aranılan şahıslardan olup olmadığına ilişkin kayıtlar getirtilmeden kayıtlarda karışıklık oluşturabilecek şekilde karar verilmesi isabetsizdir.
T.C.
Yargıtay
2. Hukuk Dairesi
E: 2010/11100 K: 2011/14833 K.T.: 04.10.2011
DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR: Davacı vekili tarafından açılan davada davacının biyolojik yönden erkek olan cinsiyetinin kadın olarak değiştirilmesine izin verilmesi talep edilmiş, mahkemece yapılan yargılama sonucunda davacının nüfus kaydında erkek olan kaydının kadın olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 40. maddesinde “cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyebilir. Ancak, iznin verilebilmesi için, istem sahibinin onsekiz yaşını doldurmuş bulunması ve evli olmaması ayrıca transseksüel yapıda olup, cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu ve üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunduğunu bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmi sağlık kurulu raporuyla belgelemesi şarttır. Verilen izne bağlı olarak amaç ve tıbbi yöntemlere uygun bir cinsiyet değiştirme ameliyatı gerçekleştirildiğinin resmi sağlık kurulu raporuyla doğrulanması halinde, mahkemece nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verilir” hükmü yer almaktadır.
Diğer yandan, hakim taleple bağlı olup, ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. (6100 s. HMK m. 26 HUMK m. 74)
Bu kapsamda;
1) Davacı cinsiyet değiştirmeye izin verilmesini istediği halde, talepten farklı karar verilmesi,
2) Türk Medeni Kanununun 40. maddesindeki usule uyulmadan karar verilmesi,
3) Davacının Adli Sicil Kaydı ve aranılan şahıslardan olup olmadığına ilişkin kayıtlar getirtilmeden, kayıtlarda karışıklık oluşturabilecek şekilde karar verilmesi, doğru bulunmamıştır.
SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, 04.10.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları