1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 4. Hukuk Dairesi
  4. CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA AİLENİN TAZMİNAT İSTEMİ

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA AİLENİN TAZMİNAT İSTEMİ

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: Cinsel saldırı eylemine dayalı manevi tazminat isteminde bulunan davacılardan anne ve baba ile kardeşler …un istemlerinin, haksız fiilin doğrudan zarar göreni olmadıkları şeklindeki gerekçe ile davalarının reddedilmesi, davalının eyleminin rızaya dayanmaması gözetildiğinde davacılar baba H…, anne S… yönünden kişilik haklarına saldırı oluşturacağı gerekçesiyle bozmayı gerektirmiştir.
 
T.C.
Yargıtay
4. Hukuk Dairesi
E: 2015/6894 K: 2015/7301 K.T.: 03.06.2015
Davacılar H… ve diğerleri vekili Avukat … tarafından, davalı M… aleyhine 01/03/2012 gününde verilen dilekçe ile cinsel saldırı haksız fiiline dayalı manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 04/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Davacıların diğer temyiz itirazlarına gelince;

Dava, cinsel saldırı eylemine dayalı manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya kapsamından, davacılardan anne ve baba ile kardeşler …un istemlerinin, haksız fiilin doğrudan zarar göreni olmadıkları şeklindeki gerekçe ile davalarının reddedildiği anlaşılmaktadır.

Davalının davacılardan N…a yönelik cinsel taciz eylemini zorla gerçekleştirdiği iddia edilmektedir. Şu durumda, davalının eyleminin rızaya dayanmaması gözetildiğinde davacılar baba H…, anne S… yönünden kişilik haklarına saldırı oluşturacağı benimsenerek, anılan davacılar yönünden davalının tazminat ile sorumlu tutulması gerekir. Mahkemece davacı anne ve baba yönünden istemin reddi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda (2) no’lu bentte açıklanan nedenlerle BOZULMASINA; diğer temyiz itirazlarının ilk bentte açıklanan nedenlerle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 03/06/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları