1. Anasayfa
  2. Yargıtay
  3. 2. Ceza Dairesi
  4. CEZADA İNDİRİM YAPILIRKEN HESAP HATASI – YARGILAMA GİDERİNİN YİRMİ LİRADAN AZ OLMASI

CEZADA İNDİRİM YAPILIRKEN HESAP HATASI – YARGILAMA GİDERİNİN YİRMİ LİRADAN AZ OLMASI

Yazdırılabilir versiyonu indir
Özet: TCK 269/1’e göre yapılan indirimde hata edilerek cezanın bir gün fazla belirlenmesi ve yirmi liradan az olan yargılama giderinin hazineye yüklenmesi (AATUHK m.106; CMK m.324) sanık üzerinde bırakılması bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
2. Ceza Dairesi
E: 2015/16632 K: 2015/17356 K.T.: 06.10.2015
Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Gerekçeli karar başlığına, konut dokunulmazlığını bozma ve başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suç adlarının ve başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçunun mağduru olan ….’in isminin yazılmaması, ayrıca başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçuyla ilgili olarak etkin pişmanlık nedeniyle indirim yapılırken uygulanan kanun maddesinin hükümde belirtilmemesi mahallinde giderilmesi olanaklı eksiklik olarak görülmüştür.
Sanık savunmasına, katılan …’nın ifadesine göre, sanığın eylemine gözcülük yapmak suretiyle ikinci bir kişinin katıldığının anlaşılması karşısında, konut dokunulmazlığını bozma suçundan sanığa verilen cezada TCK’nın 119/1-c maddesiyle arttırım yapılması gerektiğinin gözetilmemesi karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
1- Sanığa TCK’nın 267/1. maddesi uyarınca verilen bir yıllık hapis cezasında TCK’nın 269/1. maddesi gereğince 4/5 oranında indirim yapılırken hesap hatası yapılarak hapis cezasının, 2 ay 12 gün yerine 2 ay 13 gün olarak belirlenmesi,
2- Sanığın sarfına neden olduğu 14,00 TL yargılama giderinin, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 106. maddesindeki terkin edilmesi gereken 20 TL’lik tutardan az olması nedeniyle CMK’nın 324/4. maddesi uyarınca Devlet Hazinesi’ne yüklenmesine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yargılama giderlerinin sanıktan alınmasına karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları ve tebliğnamedeki düşünce bu bakımdan yerinde görüldüğünden hükmün bu sebepten dolayı CMUK’nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, ancak bu aykırılığın aynı Kanun’un 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün olduğundan, hüküm fıkrasının ( c ) bölümünün ikinci maddesinde yer alan “2 ay 13 gün” ibaresinin hükümden çıkarılarak yerine “2 ay 12 gün” ibaresinin eklenmesine ve sanığın sarfına neden olduğu 14,00 TL yargılama giderinin, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 106. maddesindeki terkin edilmesi gereken 20 TL’lik tutardan az olması nedeniyle CMK’nın 324/4. maddesi uyarınca Devlet Hazinesi’ne yüklenmesine, diğer yönleri usul ve yasaya uygun olan hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 06/10/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yazdırılabilir versiyonu indir

Bu içtihat yardımcı oldu mu?

Aynı Dairenin Başka İçtihatları